Renovació del portal de l'Agència de Transparència

New 19.01.23

El nou web s'ha redissenyat per ser adaptable a tots els dispositius, millora l'accés a la informació pública, amplia i actualitza tots els continguts i incorpora noves funcionalitats.

Avui s'ha posat en servei el nou portal de l'Agència de Transparència de l'AMB, que renova íntegrament i substitueix el portal de transparència que ha estat en servei des del març del 2016. La nova plataforma incorpora diversos canvis tecnològics que milloren l'experiència d'usuari i es consolida com a mitjà perquè la ciutadania accedeixi a la informació pública de l'AMB i conegui les polítiques metropolitanes de transparència i integritat. Aquest era un compromís de l'Agència de Transparència, recollit en l'actuació 2.1.6. del Pla d'Actuació Metropolità (PAM) pel mandat 2019-2023, que s'ha estat desenvolupant des de l'abril de 2021 en coordinació amb el Servei d'Innovació.

En l'àmbit tecnològic, el nou web és plenament adaptable a dispositius mòbils, millora significativament els nivells d'accessibilitat i usabilitat, incorpora noves funcionalitats i reorganitza totalment les més de 700 pàgines per facilitar als usuaris la seva localització. El portal també ha estat sotmès a un redisseny integral, el resultat del qual és una imatge més actual, amb un cos de text més gran, unes fotografies i gràfics més destacats i una disposició més espaiosa dels elements per facilitar-ne la consulta i la lectura.

D'altra banda, el nou portal ha implicat la revisió i actualització de tots els continguts, amplia l'accés a les informacions que han de ser objecte de publicitat activa, fa públic el registre de sol·licituds d'accés a la informació pública, incorpora nous instruments d'integritat institucional i prevenció del frau i potencia l'accés als diversos materials de formació i sensibilització com publicacions, vídeos i materials divulgatius de les activitats formatives per promoure'n la seva reutilització.

La principal novetat del portal és l'apartat sobre informació pública a través del qual es dona compliment a l'obligació de l'AMB de publicar de manera proactiva una sèrie d'informacions que han de ser objecte de transparència . En la mateixa línia que estan seguint diverses administracions públiques, el portal de transparència ha deixat de ser un repositori d'informació, documentació i dades per passar a ser una guia que recull totes les fonts i facilita la localització de les informacions que ja estan publicades en altres apartats del web corporatiu de l'AMB, als butlletins oficials o als webs d'altres administracions o òrgans de supervisió i control . Cada fitxa de publicitat activa indica la disponibilitat de la informació que ha de ser objecte de transparència, els enllaços al web corporatiu i a les diverses fonts addicionals, la freqüència d'actualització, el seu format i el servei responsable de la informació en qüestió. Amb aquest nou model es pretén contextualitzar i unificar en un mateix espai tota la informació relacionada amb els continguts de transparència, evitant duplicitats amb les altres fonts de dades i aportant un valor afegit.

El nou portal també potencia els articles, estudis, informes, recomanacions, memòries, plans i programes, etc., que ja estaven publicats de forma dispersa. Tots aquests continguts s'han recollit en el nou catàleg de publicacions que constitueix la biblioteca digital de l'AMB sobre transparència, integritat pública i bon govern, amb 132 documents , per facilitar-ne la seva localització i millorar-ne la difusió.

Tota la informació que estava publicada a l'antic portal de transparència segueix sent pública en la nova versió, que, a més, ofereix un volum de dades i d'informació molt superior (743 pàgines en català, castellà i anglès; un 67 % més que les 445 pàgines de l'antic portal , i 138 fitxes d'informació pública; més del doble que l'anterior, que en tenia 64). El nou portal facilita la localització de la informació a través d'un cercador específic d'informació pública que permet filtrar per categories, servei responsable i grau de disponibilitat de la informació. Així mateix, s'han millorat l'arquitectura de la informació i els sistemes de navegació per facilitar l'accés a tots els continguts.

La nova plataforma aprofundeix en la transparència de l'AMB fins al punt de divulgar informació que està pendent de ser publicada, com el pla anual normatiu, el catàleg de dades i documents interoperables, el pla anual de programació de la contractació i la rendició de comptes de les subvencions i ajuts públics atorgats.

En els propers mesos està previst continuar ampliant els continguts del portal web amb diverses visualitzacions de dades interactives que millorin la rendició de comptes i facilitin la comprensió a la ciutadania de l'acció de govern i la gestió pública de l'administració metropolitana.