Memòria anual 2021 (edició en català)

Memòria de l'Agència de Transparència de l'any 2021

Memòria anual 2021
Author:
Agència de Transparència
Publisher:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Editing:
Yearbooks and reports
Languages:
Catalan
Publication date:
28/09/2022
Download
Download

Sinopsi

Marcat, encara, pels estralls de la pandèmia causada per la COVID-19, l'any 2021 s'ha caracteritzat per l'arribada de les vacunes i per la implantació de les mesures sanitàries en un context social i econòmic cada vegada més complex. En aquest escenari, la transparència i la rendició de comptes esdevenen dos elements indissociables en la gestió de les polítiques públiques. Alhora, el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, ha incorporat sistemes de prevenció, detecció i correcció de conflictes d'interessos, casos de corrupció i frau en la gestió dels fons, i ha consolidat la integritat pública com un altre dels eixos fonamentals en què s'han de basar les actuacions de les administracions.

En consonància amb el reglament anterior, el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública va aprovar dues ordres (Ordre HFP/1030/2021 i Ordre HFP/1031/2021, ambdues de 29 de setembre) per regular el sistema de gestió dels fons que tenen com a objectiu mitigar l'impacte de la COVID-19 així com transformar la societat amb els objectius de modernitzar el teixit productiu, impulsar mesures d'adaptació al canvi climàtic, fomentar la descarbonització i millorar les estructures i els recursos destinats a la investigació i la formació.

Al llarg de la seva trajectòria, l'Agència de Transparència ha consolidat un sistema d'integritat que ara, en el context regulador esmentat, adquireix una significació, una rellevància i sobretot una utilitat pública evident. L'assentament d'aquest sistema d'integritat permet afrontar els reptes derivats d'una gestió complexa dels fons Next Generation EU amb una visió de continuïtat i de millora.

De la mateixa manera, durant aquest any 2021, i després d'un llarg procés, el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar el Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública, que té com a finalitat garantir una implementació més homogènia, efectiva i exhaustiva de la Llei de transparència, clarificar conceptes jurídics indeterminats i resoldre dubtes interpretatius. En resum, el decret ha desenvolupat parcialment la Llei 19/2014 pel que fa a diferents aspectes, com ara l'àmbit subjectiu d'aplicació, les obligacions de la publicitat activa, l'accés a la informació pública, la reutilització de la informació o el marc institucional en l'àmbit de la transparència i el govern obert.

En aquest context canviant, el Pla d'actuació 2019-2023 de l'Àrea Metropolitana de Barcelona incloïa com un dels objectius prioritaris d'aquest mandat la consolidació a l'AMB de la cultura del bon govern i l'aprofundiment del govern obert. Per assolir-ho, l'Agència de Transparència continua treballant per implantar una administració sustentada en la transparència, la participació, la rendició de comptes, el bon govern i la integritat pública al servei de l'Àrea Metropolitana, de les seves entitats vinculades, de les entitats prestadores de serveis i, especialment, de la ciutadania. D'aquesta manera, es fomenta la reflexió crítica sobre les polítiques públiques i s'impulsen canvis en els processos de planificació i intervenció.

El document que teniu a les mans és el recull de la feina feta per l'Agència de Transparència durant aquest any 2021. Hi trobareu un resum dels objectius, de les activitats i de les seves característiques. La majoria d'aquestes activitats formen part de programes consolidats, que es van engegar a l'inici d'aquest mandat o, fins i tot, de l'anterior. D'altres, en canvi, responen a les necessitats conjunturals del moment o a la mateixa evolució de les polítiques de transparència.

En definitiva, aquesta memòria és l'instrument de rendició de comptes que permet fer un seguiment de l'actuació metropolitana i detectar les fortaleses, però també els reptes que l'Àrea Metropolitana de Barcelona haurà d'assolir pròximament per implantar una administració més eficient, transparent i compromesa amb la ciutadania, en un context d'implementació de les polítiques europees de recuperació i resiliència, caracteritzades per una exigència de transparència, integritat i rendició de comptes.