Inventari general del patrimoni

AGT2201 - Dades sobre l'inventari general del patrimoni pel que fa als béns immobles de domini públic i patrimonials, tant propis com sobre els quals disposin de drets d'una altra naturalesa, amb indicació de la seva titularitat sobre el bé, el títol, la data d'adquisició, l'import total d'adquisició, breu descripció de l'ús o destinació i de la situació física i jurídica del bé. En el cas dels béns immobles inclou el valor cadastral, la població, l'adreça d'ubicació, la superfície total i la superfície construïda del bé.

 • Disponibilitat:
  Total
 • Publicació:
  Gestió patrimonial
 • Observacions:

  L’apartat “economia i inversions” del web corporatiu de l’AMB preveu un espai que aglutina informació sobre la “gestió patrimonial” on es localitzen arxius relatius a l’inventari general del patrimoni: en primer lloc, s'accedeix a un document en format PDF que recull l’inventari de béns i drets de l’AMB, actualitzat a 31 de desembre de 2022 i que s'adapta plenament a la informació requerida en el Decret 8/2021; en segon lloc, es publica un Excel, en format protegit, del detall de l’inventari de béns immobles, tot i que no és exhaustiu.

 • Format:
  XLS, PDF
 • Reutilització:
  Total
 • Servei responsable:
  Secretaria General(Secció de Patrimoni)
 • Actualització:
  Anual
 • Data d'aquesta fitxa:
  20.12.23