Plans i programes destacats sobre polítiques públiques

AGT5101 - Els plans i els programes anuals i pluriennals, de caràcter general o sectorial, que estableixin les directrius estratègiques de les polítiques públiques. Aquesta informació ha d'incloure, com a mínim, la documentació relativa a l'elaboració, aprovació i execució de les actuacions que s'han de dur a terme, els mitjans que s'han d'utilitzar per a executar els plans i els programes, els terminis de compliment, la memòria econòmica i els estudis i informes tècnics justificatius.

 • Disponibilitat:
  Elevada
 • Publicació:
  Plans d'Actuació Metropolitans
 • Observacions:

  El web corporatiu incorpora informació sobre els plans generals de l’AMB i els plans sectorials per a polítiques públiques concretes. Pel que fa a la primera tipologia, es pot accedir als diferents Plans d’Actuació Metropolitans (PAM), des de la creació de l'AMB, a través de l’apartat “acció de govern”, que ofereix informació exhaustiva sobre eixos estratègics, línies d’intervenció, objectius i actuacions de l’AMB. Atès que el nou PAM es troba en procés d'elaboració, en el moment de la cerca, encara no es publica en aquesta secció del web, tot i que es pot consultar tota la informació sobre el procés participatiu obert a la ciutadania a l'apartat "processos participatius".
  Pel que fa a la segona tipologia, es poden consultar plans sectorials, especialitzats en matèries concretes, en pràcticament tots els àmbits temàtics en els que s’estructura el lloc web de l’AMB: territori, habitatge, medi ambient, mobilitat i desenvolupament socioeconòmic.
  En matèria de territori, a l’apartat “urbanisme”, es publica informació sobre el pla director urbanístic de l’Àrea Metropolitana incloent un enllaç al web del PDU, a diversos estudis per a les modificacions dels plans urbanístics dels municipis que formen part de l’AMB, el pla especial de protecció del medi natural i la modificació del pla general metropolità del Parc Natural de la Serra de Collserola.
  En l'àmbit d'habitatge, s'ha localitzat el pla de política d'habitatge 2016-2019, que detalla el marc programàtic i els instruments per a la promoció de polítiques metropolitanes d'habitatge públic.
  Els plans en matèria de medi ambient s’articulen al voltant dels eixos següents: sostenibilitat, residus i cicle de l’aigua. Són el pla de sostenibilitat de l’AMB 2014-2020; programa de prevenció i gestió de recursos i residus municipals 2019-2025 (PREMET25); pla estratègic del cicle integral de l'aigua (PECIA 2050); pla director d’aigües pluvials i el pla de clima i energia 2030.
  Pel que fa a l'àmbit de mobilitat, està publicat el pla metropolità de mobilitat urbana 2019-2024.
  En relació amb l'àrea de desenvolupament socioeconòmic, es publica el pla de suport a les polítiques socials municipals 2020-2023 i el Pla ApropAMB (Pla metropolità de suport a la cohesió social, l'economia de proximitat i la coproducció de serveis dirigit als ajuntaments), creat per donar resposta al repte que va plantejar la COVID-19.
  En d’altres apartats del web, com per exemple en el de publicacions, es pot consultar el pla de cooperació internacional 2020-2023, pla d'acció per a l'alimentació sostenible o el pla de millora de la biodiversitat i, en el d’economia i finances, el pla d’inversions metropolità 2020-2023 o el pla de subvencions.
  La major part d'aquests plans sectorials inclouen els objectius, els programes, les actuacions en cada matèria i, en alguns casos els processos d'elaboració per a la seva redacció. No obstant, no acostumen a incorporar els mitjans que s'han d'utilitzar per a la seva execució, els terminis de compliment específics, les memòries justificatives, els estudis o els informes tècnics justificatius.
  D'altra banda, el buscador de normativa i ordenances, situat a l'apartat "Administració metropolitana", inclou una opció en el cercador per a plans i programes. No obstant això, la cerca en aquest àmbit només proporciona tres documents d'aquest tipus.

 • Format:
  PDF
 • Reutilització:
  No reutilitzable
 • Fonts adicionals:
  Publicacions
 • Servei responsable:
  Àrea de Planificació Estratègica
 • Actualització:
  Contínua (quan es produeixen canvis)
 • Data d'aquesta fitxa:
  09.01.24