Subvencions als ajuntaments metropolitans per al foment de la transparència (2022-2023)

Els ajuntaments podran presentar els projectes i la sol·licitud de subvenció fins al dia 19 de maig de 2022

De conformitat amb el previst en els articles 17.3b i 20.8a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet de la qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions.


Beneficiaris : Ajuntaments que estiguin dins de l'àmbit geogràfic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, i que es trobin al corrent de justificacions de projectes subvencionats per l'AMB en diferents àmbits respecte d'altres convocatòries metropolitanes anteriors.

Objecte : El reforç del compliment normatiu, mitjançant la promoció d'iniciatives innovadores que generin sinèrgies entre els governs locals i el govern metropolità i contribueixin a definir un model metropolità de transparència i bon govern.

Bases reguladores: Bases reguladores aprovades definitivament el dia 14 de febrer de 2022 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 18 de febrer de 2022.

Període elegible: Les actuacions subvencionades correspondran al període 2022-2023 i la data màxima de finalització serà el 29 de setembre de 2023, sense possibilitat de pròrroga.

Convocatòria: Extracte publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 7 d'abril de 2022.

Quantia: L'import total de la convocatòria és de 400.000€ que es distribuiran entre els exercicis 2022 i 2023, amb una quantia de 100.000 € i 300.000 €, respectivament. L'import màxim que aportarà l'AMB serà de 18.000€ per municipi i el percentatge d'ajut no podrà excedir el 90% del pressupost del projecte.

Termini de presentació de sol·licituds: Un mes, des del dia 19 d'abril fins al dia 19 de maig de 2022.

Sol·licituds: Les sol·licituds per concórrer en aquesta convocatòria es presentaran mitjançant la plataforma EACAT amb els formularis que figuren com a documentació annexa a la convocatòria. En paral·lel, i per garantir un millor control de les trameses, us agrairem que envieu un correu electrònic informant de la presentació de cada sol·licitud a transparencia@amb.cat.

Projectes subvencionables: Els projectes subvencionables tindran per objectiu la implementació de la normativa de transparència en els aspectes o àmbits següents:

 • Retiment de comptes
 • Dret d'accés a la informació pública
 • Cartes de serveis
 • Codi ètic
 • Bústia ètica
 • Formació
 • Igualtat de gènere
 • Portal de transparència
 • Transparència i integritat en la contractació pública

Valoració: Rebran subvenció tots aquells projectes que hagin obtingut una puntuació mínima de 45 punts. Els projectes seran valorats per l'òrgan col·legiat de selecció d'acord amb el barem de puntuació establert:

 • Adequació del projecte als àmbits establerts (fins a 35 punts)
 • Població del municipi (fins a 20 punts)
 • Caràcter innovador del projecte (fins a 10 punts)
 • Adhesió de l'ajuntament al programa Demèter d'equitat de gènere promogut per l'Agència de Transparència (10 punts)
 • Adhesió de l'ajuntament a la incorporació als plecs de condicions economicoadministratives dels seus contractes de les clàusules de transparència en la contractació (10 punts)
 • Sistema d'avaluació de la publicitat activa (5 punts)
 • Previsió d'avaluació posterior del projecte (5 punts)
 • No haver renunciat a la subvenció en cap de les convocatòries anteriors, o no se'ls hagi revocat (5 punts)

Pagament: Les subvencions concedides es transferiran en dos pagaments. El primer, en concepte de bestreta, ascendirà al 25% de l'import atorgat a cada beneficiari en el repartiment inicial. El segon, es tramitarà dins l'exercici 2023, una vegada rebuda la justificació de l'execució total del projecte.

Text de les bases reguladores:

Les bases reguladores per a la concessió de subvencions a ajuntaments metropolitans per al desenvolupament d'activitats en l'àmbit de la transparència van ser aprovades pel Consell Metropolità el 21 de desembre de 2021 i publicades al BOPB el 30 de desembre de 2021, quedant definitivament aprovades el 14 de febrer de 2022.

Bases reguladores per a la concessió de subvencions a ajuntaments metropolitans per al desenvolupament d'activitats en l'àmbit de la transparència

Text de la convocatòria:

La convocatòria de subvencions als ajuntaments metropolitans 2022-2023 va ser aprovada pel Consell Metropolità el 22 de març de 2022 i publicada al BOPB el 7 d'abril de 2022.

Extracte de la convocatòria per a la concessió de subvencions a ajuntaments metropolitans per al desenvolupament d'activitats en l'àmbit de la transparència 2022-2023

Convocatòria per a la concessió de subvencions a ajuntaments metropolitans per al desenvolupament d'activitats en l'àmbit de la transparència 2022-2023

Cronograma de la convocatòria:

 

 

Documentació per presentar les sol·licituds:

Les sol·licituds per concórrer en aquesta convocatòria s'han de formular mitjançant els formularis adjunts que figuren com a documentació annexa, que són els següents:

 • Informació general de la sol·licitud de subvenció (Annex I)
 • Informació tècnica i econòmica del projecte mitjançant els models de documents establerts (Annex II)
 • Si s'escau, els formularis d'adhesió al Programa Demèter, a la incorporació als plecs de condicions econòmico-administratives de les clàusules de transparència i/o formulari d'adhesió al MIPAT (Sistema de Monitorització de la Informació i la Publicitat Activa) (Annex III)
 • Certificats de trobar-se al corrent de les obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Generalitat de Catalunya, o bé, declaració responsable subscrita pel secretari/interventor de l'ajuntament.

Adjudicació de les subvencions als ajuntaments metropolitans per a projectes en matèria de transparència (2022-2023)

La Junta de Govern de l'AMB, en sessió celebrada el 12 de juliol de 2022, va atorgar subvencions als divuit ajuntaments metropolitans que van participar a la convocatòria en règim de concurrència competitiva (2022-2023), per al desenvolupament de projectes en matèria de transparència.

Ajuntament Projecte Import projecte (€) Puntuació (45 punts o més) Import adjudicat (€) % subvenció
Total   504.307,63 1.338 400.000,00 86,04%
Badia del Vallès Implantació d'un Pla Antifrau i canal de denúncies a Badia del Vallès 16.940,00 80 15.246,00 90,0%
Barberà del Vallès Per una transparència municipal encara més accessible i eficient 16.335,00 64 14.701,50 90,0%
Castellbisbal Millora del portal de transparència de l'Ajuntament de Castellbisbal 20.570,00 85 18.513,00 90,0%
Castelldefels Millora qualitativa del servei de transparència 62.242,40 85 49.762,46 79,9%
Cervelló Transparència i bon govern a l'Ajuntament de Cervelló 30.000,00 75 27.000,00 90,0%
Corbera de Llobregat Administració local, propera i transparent. Implantació d'una bústia ètica i d'un visor de pressupostos 20.000,00 93 18.000,00 90,0%
Esplugues de Llobregat Portal de dades obertes de l'Ajuntament d'Esplugues 14.036,00 85 12.632,40 90,0%
Gavà Projecte d'ètica pública a l'ajuntament de Gavà: pla d'integritat 24.117,17 80 21.705,45 90,0%
L'Hospitalet de Llobregat Formació i sensibilització per la incorporació del llenguatge clar a l'Ajuntament de L'Hospitalet 15.000,00 63 13.500,00 90,0%
Montcada i Reixac Ampliació i millora de les funcionalitats del portal OpenData a l'Ajuntament de Montcada i Reixac 19.999,32 55 17.999,39 90,0%
Montgat Montgat per la millora del bon govern i la transparència 18.000,00 95 16.200,00 90,0%
El Papiol Infografies per la transparència 23.508,22 50 21.157,40 90,0%
Sant Boi de Llobregat De l'evolució del retiment de comptes cap als indicadors qualitatius mitjançant les cartes de serveis 19.831,00 80 17.847,90 90,0%
Sant Climent de Llobregat Impulsar i dissenyar el Pla d'Integritat institucional 28.000,00 93 25.200,00 90,0%
Sant Feliu de Llobregat Desplegament del pla de mesures antifrau de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 20.000,00 55 18.000,00 90,0%
Santa Coloma de Cervelló Cartes de serveis: garantia de qualitat 15.000,00 65 13.500,00 90,0%
Tiana Tiana control: un sistema integral de millora de la transparència i la rendició de comptes amb la ciutadania al centre 88.000,00 70 40.980,85 46,6%
Viladecans Implementació d'un sistema de gestió, control, seguiment i retiment de comptes dels plans i programes municipals així com de les cartes de serveis de l'Ajuntament de Viladecans 52.728,52 65 38.053,65 72,2%

 

Acord de la Junta de Govern de 12 de juliol de 2022, d'adjudicació de les subvencions als ajuntaments metropolitans per a projectes en matèria de transparència (2022-2023)

Acord de la Junta de Govern de 13 de setembre de 2022, de correcció d'errades de l'adjudicació de les subvencions als ajuntaments metropolitans per a projectes en matèria de transparència (2022-2023)

Documentació per justificar la subvenció

Els ajuntaments beneficiaris de les subvencions hauran de formalitzar la justificació d'acord amb allò establert a la base dinovena que regeix la convocatòria, a través dels documents que conformen l'Annex IV i que són els que es detallen a continuació:

 • Memòria tècnica justificativa del projecte i del compliment de les condicions imposades a la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts, a través dels continguts que s'inclouen en el document memòria tècnica justificativa del projecte. (Memòria justificativa).
 • Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades mitjançant el document compte justificatiu/certificat de despesa. (Compte justificatiu).

Aquesta informació haurà d'anar acompanyada dels certificats que acrediten que l'ajuntament es troba al corrent de les obligacions tributàries amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Generalitat de Catalunya.

 

La documentació justificativa esmentada s'haurà de presentar com a data límit el 31 d'octubre de 2023, sense possibilitat de pròrroga.