Indicador d'estabilitat pressupostària

AGT2109 - Compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 • Disponibilitat:
  Elevada
 • Publicació:
  Dades del pressupost
 • Observacions:

  Es pot accedir a l'informe 2023 emès per la intervenció de l'AMB en compliment de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, al lloc web corporatiu, a la pestanya "gestió pressupostària", a la secció "Dades del pressupost". El document avalua, en termes consolidats, el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària, deute públic, període mitjà de pagament i la regla de la despesa. Aquesta informació només està disponible per a l'exercici en curs, ja que amb l'aprovació del nou pressupost es despenja la informació relativa a l'any anterior.

 • Format:
  PDF
 • Reutilització:
  No reutilitzable
 • Servei responsable:
  Intervenció, Servei de Gestió Econòmica
 • Actualització:
  Anual
 • Data d'aquesta fitxa:
  20.12.23