Resultats de les enquestes i avaluacions de qualitat

AGT5202 - Informació sobre els resultats de les avaluacions de qualitat dels serveis públics i de les enquestes de satisfacció i avaluació dels serveis prestats.

 • Disponibilitat:
  Elevada
 • Publicació:
  Sistemes específics
 • Observacions:

  Des de l'AMB, es duen a terme diferents processos per tal de valorar i consultar el grau de satisfacció dels ciutadans en la prestació dels serveis públics, tal com es desprèn de diversos contractes per a la realització d'enquestes de satisfacció. Normalment, els resultats d'aquests estudis, que inclouen informació de tipus estadístic i quantitatiu comparada amb l'obtinguda en anys anteriors, es difonen mitjançant l'apartat de notícies i/o publicacions del web corporatiu, com per exemple, el que fa referència a la satisfacció de les platges metropolitanes, publicada el mes de novembre de 2022. 
  D'altra banda, les seccions temàtiques corresponents també contenen informació sobre aquest assumpte. Per exemple, l'àrea de "mobilitat i transport" compta amb una secció al web on es publica l'evolució de l'índex de satisfacció del client, l'índex de qualitat i el de puntualitat dels autobusos, tot i que no estan totalment actualitzats. L'apartat de sistemes específics de gestió de la qualitat inclou informació sobre l'avaluació dels serveis de mobilitat i transport, aigua i laboratori. En definitiva, la documentació sobre el nivell de satisfacció dels usuaris està fragmentada.

 • Format:
  HTML
 • Reutilització:
  Parcial
 • Fonts adicionals:
  Enquesta platges 2022
 • Servei responsable:
  Serveis Interns
 • Actualització:
  Contínua (quan es produeixen canvis)
 • Data d'aquesta fitxa:
  09.01.24