Gestió patrimonial

Inventari general dels béns i drets de l'AMB

 

 


Els ens locals han de portar un inventari de llurs béns, el qual ha de comprendre els béns de domini públic i els patrimonials, els drets i els valors mobiliaris, i que ha d'ésser objecte d'actualització continuada, sens perjudici de la seva rectificació i comprovació que s'ha de fer cada any.