Estratègia metropolitana

Des de l'Àrea de Planificació Estratègica de l'AMB es defineixen i es coordinen les principals línies d'actuació de l'AMB definides en el Pla d'actuació metropolitana (PAM). També es participa, de manera activa, en la formulació dels objectius de futur amb la resta d'àrees de gestió i dels agents implicats.

Col·lecció DREAM
La col·lecció DREAM (Diagnosi, Reflexió, Estratègia i Accions Metropolitanes) proposa, després de la Reflexió estratègica metropolitana (REM 2011-2014) la construcció de relats metropolitans de l'AMB. Les noves línies estratègiques de l'AMB es recullen en una sèrie de volums que segueixen una mateixa metodologia. Aquesta sèrie, o recull, és la col·lecció DREAM.

Els diferents volums estan redactats per diversos especialistes de les diferents àrees de l'AMB, entre les quals hi ha l'Àrea de Planificació Estratègica. Cada volum tracta un àmbit sectorial concret, i va des de l'anàlisi i el desenvolupament estratègic fins a la proposta d'accions pilot concretes a l'àmbit metropolità.
Reflexió estratègica metropolitana (REM)
És el projecte que defineix què ha de ser l'AMB a mitjà i llarg termini i indica les línies globals d'actuació que es duran a terme. El REM és un pla global i transversal que implica totes les àrees i tots els plans i projectes que es posen en funcionament a l'AMB.