Territorials

L'AMB té competències en tres àmbits: ordenació del territori, urbanisme i infraestructures d'interès metropolità.

Ordenació del territori
 • Participació en la formulació i tramitació del Pla territorial general de Catalunya.
 • Participació en la redacció i el seguiment dels plans territorials parcials que afectin el seu àmbit i dels plans territorials sectorials que afectin les seves competències.
 • Formulació de plans, cartes i programes de protecció, gestió i ordenació del paisatge.
Urbanisme
 • Ordenació urbanística integrada del territori metropolità mitjançant el Pla director urbanístic metropolità (PDUM) i el Pla d'ordenació urbanística metropolità (POUM). La iniciativa de formulació i les aprovacions inicial i provisional d'ambdós plans i de les seves modificacions posteriors corresponen a l'AMB.
 • Participació en la Comissió d'Urbanisme de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
 • Formulació i aprovació inicial i provisional dels programes d'actuació urbanística plurimunicipals.
 • Formulació i aprovació de figures de planejament derivat d'interès metropolità o que afectin diversos municipis.
 • Gestió urbanística del PDUM i el POUM, amb caràcter d'administració competent i actuant.
 • Protecció de la legalitat urbanística per delegació dels municipis o substitució de la competència municipal. Exercici de la potestat sancionadora, quan correspongui.
 • Cooperació i assistència tècnica jurídica i econòmica als municipis en matèria de planificació, programes d'actuació, projectes i obres, i disciplina urbanística.
Infraestructures d'interès metropolità
 • Realització i gestió d'infraestructures vinculades a la mobilitat, als parcs, a les platges, als espais naturals, als equipaments, a les dotacions, a les instal·lacions i als serveis tècnics mediambientals i de proveïment.
Més informació