Sobre la plataforma

Què és l'IDEAMB?
Una plataforma IDE (infraestructura de dades espacials) és un sistema informàtic integrat per un conjunt de recursos (catàlegs, servidors, programaris, dades, etc) dedicats a gestionar informació geogràfica, els quals són accessibles mitjançant Internet i acompleixen amb sèrie de condicions d'interoperabilitat (normes, especificacions, protocols, etc.) i que permeten als usuaris utilitzar-los i combinar-los segons les seves necessitats, simplement utilitzant un navegador.

Així, es pot descriure una IDE com un conjunt de components informàtics que interactuen per facilitar la catalogació i el posterior accés als diferents recursos d'informació geogràfica (conjunts de dades i serveis web) que genera una organització. Aquesta catalogació es materialitza mitjançant un conjunt d'atributs propis del recurs que el descriuen i que es coneixen amb el nom de "metadades".

IDEAMB és, conseqüentment, la infraestructura metropolitana que facilita la gestió i l'explotació dels recursos d'informació geogràfica produïts per l'AMB.

Puja
Quins components la formen?
La plataforma IDEAMB integra els següents components:
 • Dades geogràfiques: són les dades que fan referència a una localització sobre la Terra (georeferenciades) i amb les quals es representen objectes del món real (hidrografia, carreteres, usos del sòl, corbes de nivell, etc.).
 • Serveis: són funcionalitats associades a les capes d'informació que s'ofereixen a través del web, en funció d'estàndards oberts i interoperables amb la finalitat de facilitar l'accés dels usuaris a totes les dades publicades. Entre els serveis més importants que ofereix una IDE hi ha els serveis de descobriment, visualització, descàrrega o transformació, recollits per la directiva europea INSPIRE, sovint basats en estàndards publicats per l'Open Geospatial Consortium (OGC).
 • Metadades: informen els usuaris sobre les característiques descriptives (contingut, qualitat, contacte, etc.) dels recursos geogràfics, tant si són conjunts de dades com de serveis geogràfics. En el cas dels conjunts, les metadades recollides les especifica l'estàndard ISO 19115 i, més concretament, el que s'estipula en el perfil AMB de l'esmentada norma. Per la seva part, en el cas dels serveis el perfil AMB deriva de l'estàndard 19119.
 • Tecnologia: es refereix a l'arquitectura informàtica que suporta la relació client-servidor, mitjançant la qual el servidor processa la petició d'un o de diversos clients i retorna una resposta. En el cas de l'IDEAMB, les peticions es cursen mitjançant interfícies d'usuari com el catàleg, que permet fer cerques de recursos geogràfics, i un conjunt d'eines que permeten visualitzar-los (visor de l'IDEAMB, geoportal de cartografia i geoportal del refós de planejament urbanístic).
 • Normes i estàndards: són documents d'aplicació voluntària que regulen i garanteixen la interoperabilitat de la informació geogràfica, per tal que dades i serveis puguin ser localitzats, interpretats i transferits a través del web. En la implementació de l'IDEAMB ja s'ha explicitat en l'apartat dels serveis i les metadades quins estàndards i normes s'han seguit.
 • Acords polítics: permeten establir accions coordinades entre institucions, a través d'un marc legal amb efectes jurídics i tècnics que sostinguin la implementació de l'IDE en tots els nivells de l'organització.
 • Actors: són els usuaris que tenen un rol dins l'IDE, entre els quals hi ha els productors de dades, els intermediaris i els usuaris.

Puja
Per què és necessària?
Es tracta de la infraestructura que facilita la gestió i l'explotació dels recursos d'informació geogràfica produïts per l'AMB. L'objectiu és facilitar la difusió dels recursos d'informació geogràfica que genera l'administracció metropolitana, i la seva creació està vinculada al context normatiu definit per la Directiva del Parlament Europeu INSPIRE 2007/2/CE (Infrastructure for Spatial Information in Europe).

INSPIRE defineix un conjunt de regles generals per a l'establiment d'una infraestructura de dades espacials (IDE) dins la Unió Europea (UE), basada en les infraestructures dels diferents estats membres. La implementació d'INSPIRE implica la compatibilitat i l'homogeneïtzació de la informació geogràfica per al seu ús i intercanvi dins el marc de la Unió Europea. Aquest intercanvi es basa en cinc principis fonamentals, entre els quals, als efectes d'aquest document, es vol remarcar que "la informació ha de ser fàcil de localitzar i ha d'especificar les condicions d'adquisició i d'ús, així com oferir un detall suficient perquè l'usuari pugui determinar si s'ajusta a l'ús que en vol fer".

Aquesta directiva és d'obligat compliment per part de qualsevol govern o administració pública de nivell local, regional o nacional que produeixi informació geogràfica en format electrònic i que estigui relacionada amb alguns dels 34 temes que marca la Directiva i que sigui de la seva competència.

La transposició de la directiva INSPIRE al marc legal espanyol (LISIGE), així com altres normatives i iniciatives d'àmbit autonòmic, han definit el marc arquitectònic i de continguts de l'IDEAMB.

Directiva INSPIRE

Puja
Condicions d'ús
L'usuari de les aplicacions i els serveis inclosos dins la plataforma IDEAMB ha d'acceptar les condicions i els termes d'ús que tenen caràcter vinculant, amb el benentès que l'ús de qualsevol d'aquestes aplicacions o serveis implica l'acceptació íntegra de les condicions, i sense cap tipus de reserva. Aquestes condicions i termes d'ús tenen una vigència indefinida. L'Àrea Metropolitana de Barcelona (en endavant, AMB) es reserva el dret de modificar-los.

És especialment rellevant que l'usuari respecti les indicacions següents:
 • No accedir a les aplicacions de manera que malmeti, deteriori, inutilitzi o sobrecarregui els serveis i/o la informació que s'hi ofereix.
 • No interferir en l'ús d'aquests serveis per part de tercers.
 • No accedir ni intentar accedir a llocs, serveis, sistemes informàtics d'IDEAMB o a xarxes connectades a IDEAMB sense autorització si aquesta és obligatòria, ni mitjançant actes d'intrusió (hacking), ni a través de qualsevol altre mitjà no autoritzat.
L'AMB es reserva el dret de suspendre temporalment l'accés a qualsevol aplicació o servei de la plataforma IDEAMB, sense avís previ, de manera discrecional i temporal.
 • Ús dels continguts i serveis d'IDEAMB
  Amb caràcter general, els conjunts de dades de l'AMB inclosos a la plataforma IDEAMB estan sotmesos a diferents restriccions d'ús, les quals es recullen expressament a les metadades que cadascun té associades.

  En els casos en què l'AMB autoritza la difusió dels conjunts de dades mitjançant eines de descàrrega o serveis web, la publicació sempre es fa sota els termes i condicions d'ús de la llicència Creative Commons Reconeixement 4.0 Internacional (CC-BY 4.0), tal com es defineix en les pàgines web següents:
  El reconeixement de la propietat es fa tal com s'explica a continuació:
  1. Per als conjunts de dades que s'utilitzin sense modificar-ne o alterar-ne la informació digital original, cal emprar qualsevol de les dues expressions següents:
   • "<data> CC-BY 4.0 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)"
   • "<data> CC-BY 4.0 amb.cat"
    • L'etiqueta <data> s'ha de substituir pel valor corresponent a la data de publicació que es recull a les metadades associades al conjunt de dades. Aquesta menció d'atribució és obligatòria i s'ha de mostrar conjuntament amb les dades, de forma llegible i a peu de mapa, imatge, presentació o finestra de visualització. En cas d'impossibilitat manifesta i justificable, es podrà incloure en llistes de capes o serveis, llegendes, taules de continguts o crèdits, sempre que quedi clar que les dades són originàries i propietat de l'AMB.
  2. Per als serveis, en cas que s'utilitzin sense modificar, cal emprar la fórmula de reconeixement establerta per a les dades acoblades utilitzades en cada cas i, si no hi hagués dades acoblades, la fórmula que quedi inclosa a la descripció del servei original, a l'etiqueta <AccessConstraints>.
  3. Quan l'usuari autoritzat generi un producte derivat d'un o més conjunts o serveis de dades de l'AMB, ha d'afegir «Producte derivat de» davant de l'expressió general esmentada anteriorment.
  4. Si l'usuari genera un nou conjunt de dades per modificació de l'original de l'AMB, està obligat, a banda d'esmentar-ne el reconeixement mitjançant les expressions descrites anteriorment, a incloure també aquestes expressions a les metadades, concretament als següents elements de metadades o als seus equivalents: resum (abstract), llinatge (lineage) i restriccions d'accés (AccessConstraints).
  5. Si l'usuari genera un nou servei web, per modificació del conjunt de dades acoblat o del servei original, està obligat a incorporar les expressions de reconeixement descrites anteriorment també a la descripció del servei (GetCapabilities o similar) i a les metadades del servei, concretament als elements de metadades d'altres restriccions (otherConstraints), al resum (abstract) o als seus equivalents.
  6. Excepcionalment i per causa justificada, raonada i informada a l'AMB, s'acordaran entre les parts mecanismes de reconeixement. L'usuari podrà utilitzar els conjunts de dades i serveis d'informació geogràfica de la plataforma IDEAMB mitjançant una autorització expressa sense menció visible i sense recollir l'origen i la propietat de l'AMB.
  Qualsevol aclariment en relació amb la concessió d'aquesta llicència es pot sol·licitar mitjançant l'adreça de correu electrònic ide@amb.cat.

Puja