Prevenció d'inundacions

La prevenció d'inundacions consisteix a planificar, executar, mantenir i ampliar el sistema de drenatge i sanejament de l'àrea metropolitana, a través d'actuacions, com ara la neteja de lleres o la construcció de col·lectors, dipòsits de retenció i basses de laminació.

El territori metropolità té clima mediterrani i per aquest motiu, sovint pateix pluges torrencials. Això i la intensa urbanització de la geografia metropolitana agreuja encara més les conseqüències dels aiguats perquè redueix el drenatge natural del territori.

Dades ambientals

Sistema de drenatge

El drenatge d'aigua pluvial es fa de manera diferent si es tracta d'una zona urbanitzada o una zona no urbanitzada, ja que a la primera el sistema de drenatge és artificial i a la segona només és un complement al sistema natural del territori.

El sistema de drenatge de les zones urbanitzades coincideix amb la xarxa de clavegueram (la municipal i la metropolitana) i amb els col·lectors d'aigües. Adopta dues formes diferents:

  • Sistema unitari: les aigües residuals i pluvials es transporten i regulen conjuntament.
  • Sistema separatiu: les aigües residuals i les pluvials es transporten per conductes diferents.

En la major part de l'àrea metropolitana es disposa del sistema unitari.

En els sistemes unitaris, una part reduïda de l'aigua pluvial també es porta a les estacions depuradores d'aigües residuals (EDAR) on, juntament amb les aigües residuals, és tractada abans de ser retornada al medi receptor.
 

dipòsit d'aigua
Dipòsit de retenció


A part de les xarxes de clavegueram i la xarxa de col·lectors, el sistema de drenatge també disposa d'estructures de regulació, com ara els dipòsits de retenció, les basses de laminació o els sistemes anti-DSU (eviten la sortida d'aigua del clavegueram) per controlar el cabal d'aigua que no pot absorbir el sistema de sanejament per si sol, de manera immediata, normalment a causa de les pluges.

Després, aquestes aigües retingudes es poden depurar més tard o se'n pot reduir la càrrega contaminant sòlida abans d'abocar-les al medi receptor.

 

 


El sistema principal de drenatge són les rieres naturals, que porten l'aigua fins a altres rieres, rius o fins al mar. Per a les situacions de pluja més abundant, també es construeixen basses de laminació que permeten regular el cabal de les rieres.


Puja
Actuacions preventives

L'AMB redacta el Pla director d'aigües pluvials (PDAP). El PDAP és un estudi de les zones inundables actuals i potencials que serveix per determinar les necessitats d'infraestructures al territori metropolità.

Pla director d'aigües pluvials (PDAP)

L'AMB també col·labora amb l'ACA en la neteja i el manteniment de les lleres de les rieres. Aquesta tasca consisteix a condicionar les rieres, esbardissar-ne els marges, drenar-ne els sediments, retirar tots els materials acumulats al voltant, reperfilar la secció de la riera per recuperar-ne la capacitat hídrica i tractar la vegetació. Aquests programes de neteja i manteniment es realitzen segons les necessitats que manifesten els ajuntaments metropolitans i en col·laboració amb l'ACA.

Actuacions singulars municipals i metropolitanes per prevenir les inundacions:

  • Dipòsit de retenció del Camp de l'Empedrat a Cornellà.
  • Bassa de laminació de la riera de Sant Llorenç, als termes municipals de Viladecans, Gavà i Sant Climent de Llobregat.
  • Canalització del torrent Fondo entre la C-32 i la riera Roja a Viladecans.
  • Dipòsit anti-DSU de la Bunyola i Aviació al Prat de Llobregat.
  • Dipòsit de retenció al solar l'Estrella de Badalona.

 

 

 

 


Puja
Projectes

BINGO: innovar en la gestió de l'aigua - un millor futur sota el canvi climàtic (2015-2019)

El projecte BINGO -finançat per la UE a través del seu Programa Horizon 2020- tenia l'objectiu de proporcionar els coneixements i eines pràctiques als gestors tècnis i polítics perquè puguin fer front a totes les projeccions climàtiques, incloent sequeres i inundacions, provocades pel canvi climàtic.

Després de 4 anys de treball, el 13 de juny de 2019 es va celebrar a Badalona la jornada de presentació dels resultats del Projecte BINGO. En el transcurs de la jornada es va explicar amb detall l'evolució del projecte i tots els càlculs realitzats. Es va descriure d'una banda les inundacions urbanes que es produeixen sobtadament i d'altra els desbordaments del sistema de sanejament (Descàrrega del Sistema de Sanejament, DSS) com a conseqüència de la variació de les precipitacions que es produiran degut al canvi climàtic a curt i llarg termini.  Així mateix es van proposar un seguit de mesures d'adaptació i el seu anàlisi Cost Benefici.

 

 

 

 


Puja