Normativa, tributs, bonificacions i protecció


 

Bonificacions

Amb el Pla d'Actuació Metropolità 2011-15 es va establir la incorporació de criteris de tarifació social que considerin la capacitat econòmica de les persones, així com de progressivitat ecològica en el sistema tarifari de les companyies subministradores d'aigua: es tracta de la tarifació social i ecològica que l'AMB promou a l'àrea metropolitana.

Els clients de les companyies concessionàries del servei en els municipis de l'AMB (23 a finals de  2013  i progressivament la resta a partir de l'aprovació de les noves tarifes)  poden acollir-se a diferents bonificacions en la factura del rebut de l'aigua.

Tramitar les bonificacions per al rebut de l'aigua


Puja
Protecció contra el tall subministrament

Protocol per evitar el tall de subministrament d'aigua potable a les persones en situació de vulnerabilitat

Quan un ciutadà està en una situació econòmica molt desfavorable, i per tant, pot ser susceptible de patir un tall de subministrament d'aigua per no pagament es poden donar diferents supòsits:

 • Un usuari no pot pagar i es dirigeix a la companyia subministradora
  1. La companyia subministradora li preguntarà per la seva situació per saber si és un potencial beneficiari de la tarifa social i/o ecològica de l'AMB, de forma que el preu de factures futures sigui més econòmic.
   • Si el nombre de membres censats a la unitat familiar o convivencial és superior a 3, la gestió per apuntar-lo per aquest supòsit la fa directament la companyia que l'està atenent.
   • Si pot formar part de la tarifa social (ingressos familiars reduïts segons els supòsits del cànon social de l'aigua gestionat per l'ACA), la companyia li explicarà que cal anar directament a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), i li facilitarà els models de petició i llistat de documentació que ha de presentar a l'ACA.
  2. Independentment del punt anterior, que serviria per a factures futures, la companyia negociarà ajornaments o pagaments mensuals del rebut, així com d'altres facilitats que es puguin acordar. Durant les negociacions i quan s'arribi a acords, no es tallarà el subministrament.
  3. Si malgrat les facilitats del punt 2 per arreglar la situació, l'usuari no pot fer-se càrrec, la companyia l'adreçarà als Serveis Socials del seu Ajuntament on s'analitzarà si podrà  accedir al Fons Social (en cas que existeixi en col·laboració amb l'Ajuntament, l'AMB i la companyia) o, si és el cas, a partides dels Ajuntaments previstes per això. Cada companyia informarà de l'existència de mesures del municipi de l'usuari que s'ha dirigit a la companyia.
 • L'usuari no pot pagar i es dirigeix als Serveis Socials dels Ajuntaments
  1. Els Serveis Socials de l'Ajuntament li preguntaran per la seva situació per saber si és un potencial beneficiari de la tarifa social i/o ecològica de l'AMB, de forma que el preu de factures futures sigui més econòmic.
   • Si el nombre de membres censats a la unitat familiar o convivencial és superior a 3, la gestió per apuntar-lo per aquest supòsit la pot fer la companyia o l'Agència Catalana de l'Aigua. Per tant, li indicaran que vagi a un d'aquests llocs, li explicaran com es fa la petició i li facilitaran els models de petició i llistat de documentació que ha de presentar.
   • Si pot formar part de la tarifa social (ingressos familiars reduïts segons els supòsits del cànon social de l'aigua gestionat per l'ACA) li indicaran que cal que vagi directament a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). Els Serveis Socials li explicaran com es fa i li facilitaran els models de petició i llistat de documentació que ha de presentar l'usuari a l'ACA.
  2. Independentment del punt anterior, que serviria per a factures futures, si Serveis Socials considera que l'usuari està en situació de dificultats, actuarà de la manera següent:
   • Mirarà si es pot integrar dins d'algun Fons Social de la companyia o, si és el cas, a partides dels Ajuntaments previstes per això.
   • L'Ajuntament decidirà, prèvia valoració social, si es fa càrrec de la part no coberta pel Fons o, alternativament, es fa càrrec de tot.
   • En cas que l'Ajuntament hagi acordat fer-se càrrec del deute, els Serveis Socials comunicaran a la companyia que no talli el subministrament.
 • Usuari susceptible de tall per no pagament

  Quan un usuari no pagui la factura, se li enviarà una carta des de la Companyia sol·licitant el seu pagament, oferint facilitats de pagament i indicant l'existència de la tarifa social i/o ecològica de l'AMB, que cal sol·licitar per part seva i a on pot adreçar-se per aconseguir-la.

  Simultàniament a la comunicació a l'usuari, la companyia haurà de sol·licitar a l'AMB l'autorització de tall. A l'esmentada sol·licitud es diferenciaran aquells que estiguin dins de la tarifa social de la resta d'usuaris. Per tant, es faran dues peticions independents (llistes separades).

  • La llista dels que no estan dins de la tarifa social seguirà el tràmit que s'indica al "Reglament del servei metropolità del cicle integral de l'aigua", sense cap consideració especial.
  • La llista dels que estan dins de la tarifa social serà estudiada de forma particular per l'AMB de cara a considerar la possible incorporació o no dels afectats al  cas 2b) d'aquest protocol.

  Des de l'AMB s'establiran col·laboracions amb els Ajuntaments, de forma que aquests tinguin un termini de 15 dies naturals des de l'endemà de la data de comunicació que li faci l'AMB per valorar si atorguen una ajuda a l'afectat. Aquest termini es podrà modificar de mutu acord.

  Durant aquest termini no es tallarà el subministrament i si la valoració de l'Ajuntament també ratifica la situació de vulnerabilitat, tampoc es tallarà.


Puja