Competències

Les competències sobre medi ambient estan vinculades a tres àmbits: el cicle de l'aigua, els residus i els serveis ambientals (canvi climàtic, transició energètica i educació ambiental).


Cicle de l'aigua

 • Subministrament domiciliari d'aigua potable o abastament d'aigua en baixa.
 • Sanejament de l'aigua captada per a la seva utilització.
 • Depuració d'aigües residuals.
 • Regeneració d'aigües depurades per a altres usos com regs o recàrregues d'aqüífers.
 • Coordinació dels sistemes municipals de sanejament d'aigües, en particular la planificació i la gestió integrada de l'evacuació d'aigües pluvials i residuals i de les xarxes de clavegueram.
 • Regulació de les tarifes corresponents

 

Residus

 • Tractament dels residus municipals i dels procedents d'obres, així com la seva valorització (recuperació i reciclatge de paper, metall, plàstic i altres materials; obtenció d'energia i de compost...) i disposició (abocament controlat dels residus no reciclables).
 • Coordinació dels sistemes municipals de recollida.
 • Tria i selecció d'envasos.
 • Servei de deixalleria, en col·laboració amb els municipis.

 

Altres competències

 • Coordinació i formulació d'un Pla d'actuació metropolità per a la protecció del medi ambient, la salut i la biodiversitat, i de mesures de lluita contra el canvi climàtic i la formulació d'una Agenda 21 metropolitana.
 • Participació en l'elaboració de mapes de capacitat acústica i mapes estratègics de sorolls.
 • Emissió d'informes ambientals.
 • Col·laboració amb els municipis en les polítiques d'ordenació ambiental.
 • Promoció i gestió d'instal·lacions d'energies renovables.

 

Més informació