Política privacitat SCAI

Política de privacitat del sistema


El Sistema de Captació Automàtica d'Infraccions (SCAI) és un servei de lectura automàtica de matrícules que l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ofereix a diversos municipis metropolitans.

Per fer la lectura de matrícules, un vehicle equipat amb càmeres recorre les diferents vies dels municipis on presta el servei i llegeix de manera automàtica les matrícules dels vehicles que hi circulen o hi estan estacionats. La finalitat del servei és ajudar a gestionar la mobilitat i controlar el compliment de la normativa de trànsit, incloent-hi el control de l'accés a les zones de baixes emissions, l'estacionament regulat, infraccions de trànsit com ara invasions de carril bus, l'estacionament en doble fila o les ocupacions de carril bici, entre d'altres. Així, quan s'identifiquen les condicions d'un possible incompliment de normatives de trànsit o circulació, es comunica la informació a l'Ajuntament corresponent.

A més, a partir de les imatges i la informació dels vehicles, es poden elaborar estudis estadístics per millorar la mobilitat metropolitana.

El servei requereix el tractament d'imatges i –per part dels ajuntaments– el registre de les dades obtingudes a partir de les matrícules captades per gestionar les propostes d'infraccions.

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, del 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), i la Llei 3/2018, del 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, l'AMB i els ajuntaments metropolitans beneficiaris posen a disposició la política de privacitat del servei, que conté la informació relativa a la protecció i el tractament de dades.

Responsables del tractament de dades

L'SCAI implica tractaments de dades diferenciats en funció del cas:

Finalitat i base legítima dels tractaments de dades, i temps de conservació de les dades

Els tractaments que es poden portar a terme a partir de la captació d'imatges són

 • Recollida i gestió d'infraccions de trànsit (ZBE i dins d'àmbit municipal)

  Finalitat
  Els municipis tractaran les dades personals per gestionar infraccions de trànsit o fer altres accions derivades de les actuacions detectades pel vehicle l'SCAI.

  Es tractaran les dades de número de matrícula i les que s'obtinguin a partir d'aquesta, a l'impost de vehicles de tracció mecànica i a la Direcció General de Trànsit: nom, cognom i DNI, entre d'altres, així com les dades de sanció administrativa o penal derivades de les actuacions detectades.

  En cap cas es duran a terme decisions automatitzades a partir de les dades personals, excepte de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables.

  Base legítima
  La base que legitima aquest tractament és l'exercici de competències pròpies de l'Administració local, d'acord amb l'article 25.2, apartat f), de la Llei reguladora de les bases de règim local.

  Temps de conservació
  Les dades es conservaran, un cop finalitzat el tràmit sancionador, durant el termini legal establert per a les sancions administratives (un màxim de 3 anys).

 • Estudis estadístics de mobilitat

  Finalitat
  L'AMB tractarà la dada del número de matrícula únicament si és necessari i fent-ne una pseudoanonimització prèvia per a l'anàlisi estadística de la mobilitat metropolitana. En cap cas s'associarà als propietaris dels vehicles o dels conductors. No es farà cap mena d'identificació de persones ni cap anàlisi de perfils o comportaments.

  En cap cas es duran a terme decisions automatitzades a partir de les dades personals.

  Base legítima
  La base que legitima aquest tractament és l'exercici de les competències pròpies de l'AMB d'acord amb la Llei 31/2010, del 3 de agost, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i el Pla metropolità de mobilitat urbana.

  Temps de conservació
  Les dades es destruiran un cop finalitzat l'estudi concret que n'hagi ocasionat el tractament.

Cessió o comunicació de dades a tercers

El tractament de dades personals pot requerir accés i tractament de dades per part d'entitats que prestin serveis relacionats amb el tractament de dades, que s'han de limitar a fer-ne aquest tractament i que es consideraran "encarregats de tractament".

Fora d'aquesta situació, els ajuntaments podrien comunicar dades per a la gestió de sancions de trànsit a diferents entitats i organismes, principalment:

 • Jutjats i tribunals de Justícia.
 • Advocats i procuradors.
 • Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona.
 • Direcció General de Trànsit (DGT).

Les dades es podran comunicar a altres tercers (cossos de seguretat, autoritats públiques competents i altres entitats) de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

Transferència internacional de dades

No es podran transferir dades a un tercer país que estigui fora de l'Espai Econòmic Europeu (EEE) o a un país que no prevegi un nivell adequat de protecció de dades, tal com estableixen els articles 44 a 46 del RGPD.

 • Es podran transferir dades a països els quals la Comissió Europea hagi declarat que proporcionen un nivell de protecció equiparable a l'europeu.
 • En absència d'aquesta declaració d'adequació, s'han signat clàusules contractuals tipus aprovades per la Comissió Europea. 
Exercici de drets

En qualsevol moment podeu sol·licitar i obtenir informació de com i per què s'estan tractant les vostres dades personals. Podeu exercir els drets següents:

 • Accés: sol·licitar quines dades es tracten i l'ús que se'n fa.
 • Rectificació: sol·licitar la modificació o rectificació de dades inexactes.
 • Supressió: sol·licitar que les dades s'eliminin i que no es tractin més enllà de la conservació exigida per llei.
 • Limitació en el tractament: sol·licitar que les dades es conservin per necessitats legals.
 • Oposició a un tractament: sol·licitar que no es faci un ús concret de les vostres dades.
 • Portabilitat: sol·licitar que se us lliurin les dades en un format compatible per traslladar-les a un tercer que us hagi d'oferir un servei.

Per exercir els vostres drets, podeu fer un escrit, indicant quin dret voleu exercir (accés, rectificació, supressió, limitació en el tractament, oposició o portabilitat), adreçat al responsable del tractament corresponent, a les adreces postals i electròniques indicades a l'apartat. "Responsables del tractament de dades".

Informació addicional sobre el tractament de dades personals

Per obtenir més informació sobre els tractaments de dades personals que es porten a terme, podeu consultar les polítiques de privacitat als portals web de cada ajuntament o posar-vos en contacte amb el delegat de Protecció de Dades de cada entitat, a les adreces postals i electròniques indicades a l'apartat: "Responsables del tractament de dades".

Presentació de reclamacions

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades és l'organisme supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l'Administració pública catalana. Si considereu que s'ha incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa, us hi podeu dirigir per tal d'interposar-hi una reclamació.