Propostes

La proposta aprovada definitivament del PMMU 2019-2024 contempla 102 mesures, integrades en 6 eixos estratègics.

Bici
Eixos
 • EIX A. Model urbà i xarxes metropolitanes de mobilitat: Integra mesures que fomenten un model urbà i de planejament urbanístic sostenible, alhora que recull les actuacions en infraestructures de mobilitat prioritàries i necessàries per a fomentar un major ús dels mitjans sostenibles i una millor eficiència en la mobilitat diària metropolitana.
 • EIX B. Espais i carrers segurs, saludables i equitatius: Integra mesures que revaloritzen l'espai públic com espai de convivència i que milloren l'habitabilitat urbana, donant el protagonisme a tots els ciutadans equitativament i potenciant els modes menys contaminants.
 • EIX C. Transport públic integrador, eficient i de qualitat: Integra mesures que intensifiquen la competitivitat i l'atractivitat del transport públic, per aconseguir que sigui l'opció escollida per la ciutadania en el moment de desplaçar-se, en lloc del vehicle privat.
 • EIX D. Governança eficient i flexible de la mobilitat metropolitana: Integra mesures que enforteixen les relacions i la col·laboració institucional entre administracions i/o altres organismes, per tal d'abordar de manera més eficient els reptes de mobilitat als quals s'enfronta la nostra metròpoli.
 • EIX E. Gestió intel·ligent de la mobilitat: Integra mesures que permeten tant la modernització de la gestió de la mobilitat mitjançant noves tecnologies com el desenvolupament dels nous paradigmes de mobilitat a les nostres ciutats.
 • EIX F. Foment del canvi d'hàbits: Integra mesures que pretenen modificar les pautes existents de mobilitat insostenibles, a través d'accions de sensibilització, formació o d'impuls de polítiques en entorns específics, com en els centres generadors de mobilitat.

Puja
Actuacions més destacades
carregantb un cotxe elèctric
 • Millora dels serveis de transport públic

  Desenvolupament de la Xarxa de Bus Metropolità d'Altes Prestacions (AMB Exprés i AMB Metrobús), millores dels serveis d'autobús en període nocturn, caps de setmana i festius, o en període estival; impuls dels serveis de transport a la demanda i programa de millores en la segona corona metropolitana; impuls del pla de millora del metro i de l'autobús TMB o accions que millorin l'accés sostenible als centres generadors de mobilitat (particularment per feina).
   

  Bus
 • Establiment d'una xarxa viària metropolitana per als serveis d'autobús

  S'inclou el desenvolupament dels carrils bus-VAO als principals accessos a Barcelona (B-23, C-31 nord i sud, C-245) i d'altres a nivell urbà, així com millores en la regulació semafòrica que permetin millorar la velocitat comercial dels serveis.
   

  Carril VAO
 • Foment i millora de la intermodalitat en el transport públic

  Es contempla el desenvolupament d'un Pla d'intercanviadors d'autobús metropolità, la compleció i millora de la xarxa d'intercanviadors existents o l'impuls dels aparcaments d'intercanvi metropolitans (P+R).
   

  PR
 • Actuacions que faciliten la mobilitat a peu

  S'inclou la millora de determinats itineraris entre municipis metropolitans per facilitar la seva connexió; la millora de l'accessibilitat dels espais i itineraris utilitzats pels vianants, particularment en l'entorn de parades i estacions de transport públic; dins d'una Estratègia metropolitana d'accessibilitat universal, així com millores en la qualitat i seguretat de l'espai públic.
   

  Carrers accessibles
 • Actuacions d'impuls de l'ús de la bicicleta

  Se'n destaquen: la continuïtat en el desplegament de la xarxa Bicivia i dels aparcaments segurs (Bicibox o aparcaments de gran capacitat en estacions de transport públic), la implementació de la bicicleta pública metropolitana (e-Bicibox) o millores en la senyalització i impuls de la intermodalitat amb el transport públic metropolità.
   

  carril bici
 • Impuls a les zones de baixes emissions

  Es desplegarà la Zona de Baixes Emissions-Rondes i, també, s'impulsarà el desenvolupament d'altres a nivell local, en àmbits més sensibles o de baixa habitabilitat urbana, bé sigui amb limitacions d'accés a determinats vehicles o amb l'execució d'illes ambientals o zones pacificades.
   

  ZBE
 • Regulació metropolitana de l'aparcament en superfície

  S'impulsarà l'extensió dels espais regulats d'estacionament en superfície en tot l'àmbit metropolità, sota un marc comú que homogeneïtzi les actuals diferències entre els diferents municipis metropolitans, particularment quant a la seva gestió i senyalització. Tindrà especial rellevància en la distribució urbana de mercaderies (places de càrrega i descàrrega).
   

  aparcament
 • Política metropolitana de tarifació viària per ús, congestió i contaminació

  S'aposta per no eliminar els peatges que han de vèncer en els propers anys, cercant un model acordat entre administracions implicades que no incrementi els efectes negatius de l'ús del vehicle privat en l'àmbit metropolità, particularment quant a qualitat de l'aire.
   

  autopista
 • Impuls a la introducció de vehicles de baixes emissions (VBE)

  Renovació de les flotes d'autobús i de taxi metropolitanes, subvencions i ajudes per introduir VBE en la distribució urbana de mercaderies, extensió de la xarxa de punts de recàrrega o mesures d'incentivació d'aquest tipus de vehicles entre la ciutadania.
   

  VBE
 • Optimització del transport urbà de mercaderies

  S'aposta per crear nous punts de recollida de mercaderies en espais públics (equipaments o parades/estacions de transport públic), impulsar la distribució nocturna i en hores vall o crear noves microplataformes de distribució urbana.
   

  repartidor
 • Altres actuacions


  D'altra banda, el PMMU incorpora aquelles actuacions prioritàries en la xarxa ferroviària i viària per la mobilitat de persones i mercaderies, a impulsar o executar en la metròpoli barcelonina per als propers anys, bé siguin infraestructures, instal·lacions o millores en l'operació i gestió. L'AMB vol que aquesta priorització, feta en col·laboració amb els Ajuntaments metropolitans, sigui orientativa per a futurs plans sectorials que han de desenvolupar altres administracions responsables de les infraestructures en l'àmbit metropolità (Pla per a Rodalies Catalunya, Pla Director d'Infraestructures 2021-2030 de l'ATM, etc.).

  En el PMMU es defineix la Xarxa Viària Bàsica Metropolitana, que ha de comportar la determinació progressiva de noves responsabilitats per part de l'AMB sobre aquesta, particularment sobre la programació i gestió del trànsit, assumint un enfocament més holístic en la planificació i gestió de la mobilitat metropolitana.

  Per la seva banda, algunes d'aquestes mesures requeriran l'harmonització o integració de polítiques de mobilitat que són actualment competència dels ajuntaments. Aquesta articulació sota una mirada d'abast metropolità, a més de contribuir a millorar l'eficiència de les polítiques de mobilitat, ajudarà a enfortir les relacions i la col·laboració institucional entre l'AMB i els municipis, en el marc d'una visió i d'un projecte metropolità compartit.

  Finalment, el Pla no obvia la importància de la sensibilització, formació i informació sobre la mobilitat sostenible per avançar o consolidar pautes en la ciutadania, organismes, institucions i altres ens. Per això és rellevant el conjunt d'actuacions que en aquest sentit es vol impulsar i executar en els propers anys.


Puja
Estimació econòmica

El cost de les actuacions contemplades en el PMMU a sis anys, sense tenir en compte el desenvolupament d'infraestructures, s'ha estimat en 1.414 milions d'euros, dels quals l'AMB assumirà el 33% (466 milions). La quantificació econòmica prevista per a l'execució de les infraestructures és de 8.922 milions d'euros. Així, globalment, l'execució de les mesures contemplades en el PMMU suposaria un cost de 10.336 milions d'euros.

El Pla contempla una programació a sis anys de totes les mesures i, en certs casos, un calendari a més llarg termini.
 

  AMB Altres actors TOTAL
EIX A. Model urbà i xarxes metropolitanes de mobilitat 48,37 M€ 8.819,48 M€ 8.867,85 M€
EIX B. Carrers segurs, saludables i equitatius 15,45 M€ 31,66 M€ 47,11 M€
EIX C. Transport públic integrador, eficient i de qualitat 309,25 M€ 1030,89 M€ 1.340,14 M€
EIX D. Governança eficient i flexible de la mobilitat metropolitana 0,98 M€ 0,78 M€ 1,76 M€
EIX E. Gestió intel·ligent de la mobilitat 3,28 M€ 1,52 M€ 4,80 M€
EIX F. Foment del canvi d'hàbits 11,86 M€ 2,65 M€ 14,51 M€
Total PMMU (2019-2024) 389,19 M€ 9.889,98 M€ 10.276,17 M€

Puja
Avaluació estratègica ambiental

L'elaboració del Pla Metropolità de Mobilitat Urbana PMMU 2019-2024 s'ha realitzat en paral·lel a la seva avaluació estratègica ambiental, d'acord amb la normativa sobre Avaluació de plans i programes (Llei 21/2013 i Llei 6/2009).

Així, durant la Fase 1 Diagnosi dels treballs, s'elaborà el Document Inicial Estratègic (DIE) i l'òrgan ambiental emeté el Document d'Abast i, en la Fase 2 Proposta, s'ha elaborat l'Estudi Ambiental Estratègic, que acompanya a la Proposta del PMMU.

Els resultats de l'avaluació ambiental estratègica del Pla mostren:

 • Una reducció del 3,2% dels veh?km en vehicle privat l'any 2024. Aquesta reducció és el resultat, entre altres, d'un traspàs modal dels desplaçaments en vehicle privat cap al transport col·lectiu, la bicicleta o a peu; i d'un increment en l'ocupació dels vehicles privats.
 • El consum d'energia i les emissions de CO2, també presenten una reducció del 5% i del 7%, respectivament, sobre l'escenari base.
 • S'aconsegueix una reducció global de les emissions d'NO2 i PM d'aproximadament el 30%. La reducció de les emissions dels principals contaminants locals millora la qualitat de l'aire del territori i redueix un 50% la població exposada a una pobra qualitat de l'aire.
 • En termes de mortalitat associada a l'exposició als nivells d'immissió d'NO2, l'escenari proposta del Pla redueix un 10% la mortalitat anual.

Puja