La transparència com a procés

imatge conceptual
Des de l'Agència de Transparència de l'AMB entenem la transparència a les administracions públiques com un procés continu i dinàmic.

La transparència no és una finalitat en si mateixa, sinó que constitueix una eina de governança democràtica entesa de baix a dalt.

Un procés que va evolucionant i avançant en el marc de creació i consolidació d'una cultura organitzativa de la transparència i del bon govern a les nostres Administracions.

L'Agència de Transparència, en aquest procés permanent desenvolupa la seva activitat en aquest marc i a través dels següents instruments:
 • Portal de Transparència i publicitat activa
  La publicació a internet del Portal de Transparència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona com a principal instrument d'informació de transparència dona compliment als requeriments de l'Article 5 de la llei, segons el qual les Administracions i subjectes obligats han de garantir la transparència per mitjà d'un sistema integral d'informació i coneixement en format electrònic. L'Agència gestiona el Portal de Transparència de l'AMB i garanteix l'especialització permanent en el tractament de la informació que publica al portal, d'acord amb les funcions que té atribuïdes per Decret de Presidència.


  A través del Portal de Transparència, l'AMB ofereix de forma proactiva la informació d'interès general de la que disposa fruit de la seva activitat pública en exercici de les seves competències. L'accés a aquesta informació ha de permetre a la ciutadania conèixer millor la institució, les seves funcions i programes d'actuació. Aquestes finestres d'informació estaran sotmeses a una renovacio i revisió constant.

  D'aquesta manera, l'AMB dona compliment al principi de responsabilitat i retiment de comptes (que preceptua la legislació sobre transparència), i la societat disposa d'informació veraç, de qualitat i rellevant per tal de poder avaluar amb coneixement objectiu l'actuació d'aquesta Administració.

  La informació que trobareu en la pàgina de Transparència de la informació pública està agrupada per temes i recull les obligacions que estableix el Títol II. De la transparència de la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern.

  Accés a les informacions de publicitat activa

 • Xarxa interna d'Enllaços de Transparència
  L'Agència ha promogut i organitzat la creació d'una xarxa interna d'Enllaços de Transparència per a cadascuna de les àrees de gestió subjectes a obligacions d'informació segons la llei.

  L'objectiu d'aquesta xarxa de col·laboradors és optimitzar l'eficiència operativa interna buscant la major eficàcia en el desplegament i compliment de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

  Més informació sobre els Enllaços de Transparència
 • Consell Assessor de transparència metropolitana

  El Consell Assessor de transparència metropolitana és un òrgan de suport tècnico-jurídic a l'Agència de Transparència amb caràcter no retribuït, integrat per experts designats per raó dels seus mèrits personals i trajectòria professional.

  Són tasques del Consell Assessor de transparència metropolitana la celebració de debats, la formulació de propostes i criteris no vinculants en relació a les actuacions que té assignades l'Agència de Transparència quant al desplegament de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern així com l'impuls i la promoció de l'actualització dels indicadors del compliment de la Llei.

  Els membres del Consell Assessor són:

  • Josep Maria Vallés i Casadevall, ex Conseller de Justícia
  • Victoria Camps Cervera, Catedràtica d'Ètica
  • Tomás Font i Llovet, Catedràtic de Dret administratiu
  • Carme Ballbé Mallol, advocada
  • Manel Camós Grau, ex director de la representació europea a Catalunya i Balears
  • Joaquim Triadú i Vila-Abadal, advocat
  • Carme Ribas Seix, arquitecta
  • Mercè Barceló i Serramalera, jurista

  Més informació sobre el Consell Assessor

 • Pla de formació
  AULA DE TRANSPARÈNCIA APLICADA

  L'Agència de Transparència està elaborant un PLA DE FORMACIÓ CONTINUADA en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en col·laboració amb l'àmbit universitari, altres institucions i experts.

  Aquest pla constituirà l'AULA DE TRANSPARÈNCIA APLICADA, un espai de formació dirigit als Enllaços de transparència de l'AMB i obert als directius i personal tècnic de les entitats vinculades i prestadores de serveis, així com dels municipis metropolitans.

  Més informació
 • Grups de treball
  Els Grups de treball faciliten la participació, el consens i apoderament: transparència horitzontal.

  Es constituiran els següents grups de treball:
  • Regulació dels grups d'interès
  • Codi de conducta dels alts càrrecs
  • Determinació d'alts càrrecs i responsables de la Llei de transparència
  • Serveis d'interès general universal
  • Transparència i contractació pública
  • Protecció de dades personals
  • Conflicte d'interessos
 • Procediment de Dret d'accés a la informació pública
  El dret d'accés a la informació pública s'exerceix mitjançant la presentació d'una sol·licitud d'accés a la informació per part de qualsevol persona, a partir dels setze anys d'edat, davant l'Administració o entitat que disposi de la informació.

  L'Agència de Transparència ha promogut i redactat el procediment administratiu de Dret d'accés a la informació pública, a partir del qual s'han de regir els òrgans de l'AMB afectats per tramitar la sol·licitud rebuda, d'acord amb els preceptes fixats en el Títol III de la llei.

  Procediment del Dret d'accés a la informació pública de l'AMB
 • Informes externs

  Els informes son disertacions en què es presenten de forma objectiva les dades rellevants relatives a una consulta (fets i/o fonaments de dret), per mitjà del qual s'analitza i es fonamenta, des d'un punt de vista tècnic o jurídic, qualsevol resolució que s'hagi de prendre.

  Accedeix als informes externs

 • Recomanacions

  Les recomanacions de l'Agència de Transparència expressen un conjunt de coneixements tècnico-administratius i normes de procediment imprescindibles perquè l'AMB acompleixi les obligacions derivades de la llei 19/2014.

  L'objectiu de les recomanacions és interpretar i aclarir la legislació de transparència des d'un punt de vista aplicat a l'administració metropolitana.

  Tot i no establir una obligació jurídica als destinataris la seva naturalesa suggestiva i esclaridora indica quin és el procediment apropiat, amb la finalitat de prevenir possibles situacions d'opacitat o risc derivades de males pràctiques.

  Accedeix a les recomanacions

 • Instruccions i circulars

  D'acord amb l'article 6 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic; els òrgans administratius poden dirigir les activitats dels òrgans que en depenen funcional o jeràrquicament, mitjançant instruccions, ordres i circulars.

  Les instruccions són fonts del Dret Administratiu que contenen ordres generals impartides per aquests òrgans, assenyalant el sentit de la seva actuació.

  D'altra banda les circulars són disposicions que regulen aspectes organitzatius o interns d'una matèria i només obliga els òrgans administratius o funcionaris a qui va dirigida.

  Accés a lesi nstruccions i circulars

 • Graella d'indicadors d'informació de publicitat activa

  La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern estableix un llistat d'informacions de transparència que les Administracions i entitats obligades han de publicar de forma activa.

  L'Agència de Transparència s'ha fixat l'objectiu de desenvolupar una metodologia pròpia de monitorització de la informació, la publicitat activa i la transparència, adaptada a la realitat i les necessitats del sector públic metropolità. Aquest instrument ha de permetre identificar les fortaleses i les mancances existents en el compliment de les obligacions de publicitat activa per tal d'impulsar les mesures correctives que siguin necessàries, prioritzant aquelles actuacions que tenen un major impacte en el bon govern i en la integritat de la gestió pública.

  Graella d'Indicadors d'informació de publicitat activa (gener 2016)

  Conceptualització i desenvolupament del Sistema de Monitorització de la Informació, la Publicitat Activa i la Transparència de l'AMB (MIPAT) (julol 2017)

  Graella amb els paràmetres de monitorització del sistema MIPAT (juliol 2017)

  Graella d'indicadors de la metodologia MIPAT (octubre 2020)

  Més informació sobre l'avaluació de la transparència

 • Pla de transparència metropolitana
  Pendent de publicació.
 • Subvencions i ajuts pel foment de la transparència