Accés a la informació pública

Dret a saber

El dret d'accés a la informació pública és un dels eixos bàsics de la transparència. Es configura com un veritable dret subjectiu del ciutadà, que complementa la informació que aquest pot obtenir per via de la transparència activa que posa al seu abast el Portal de Transparència.

Mitjançant aquesta eina, el ciutadà pot accedir a la informació pública, entesa aquesta com tota aquella que ha estat elaborada per l'Administració i les entitats vinculades i la que aquestes tinguin en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l'exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministrin la resta de subjectes obligats d'acord amb l'establert per la Llei.

El sol·licitant no ha de justificar la seva petició, només cal que la concreti i que s'identifiqui per tal d'accedir a la informació, llevat que existeixi un límit legal sobre aquesta. L'exercici d'aquest dret s'ha de basar en la responsabilitat de la ciutadania enfront de l'interès públic.

Per tal de canalitzar les peticions de dret d'accés que es formulin davant de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, s'ha establert el procediment que ha de seguir la tramitació de les sol·licituds i es dotarà el Portal amb un formulari electrònic per a les peticions que es tramitin mitjançant signatura digital.
Diagrama 1 del procediment d'exercici del dret d'accés a la informació pública

Diagrama 2 del procediment d'exercici del dret d'accés a la informació pública
Tecla amb la inscripció Acces

Memòries de l'exercici del dret d'accés a la informació pública a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

Memòria 2019

Memòria 2018

Memòria 2017

Memòria 2016

Logotip de la GAIP

Dictàmens de la Comissió de Garantia del Dret d'Accès a la Informació Pública (GAIP) emesos a petició de la Agència de Transparència.

Dictamen núm. 3/2016 Consulta general relativa a la inlcusió d'altres adminsitracions dins del concepte de tercer afectat a efectes de l'aplicación del artícle 31 de la llei de transparencia, 29/06/2016.

Dictamen núm. 4/2016 Consulta general relativa a la posició que ocupen els prestadors privats de serveis públics de l'article 3.1.d de la llei 19/2014 en el procediment d'accés a la informació que es troba en el seu poder, 29/6/2016.

Dictamen núm. 5/2016 Consulta general sobre le límit del secret i la confidencialitat en els procediments tramitats per l'Administració, el límit de la igualtat de les parts en els processos judicials i la seva incidència en l'accés a la informació relativa a l'estratègia de l'Adminsitració en un procés judicial del qual sigui part, 13/10/2016.

Dictamen núm. 6/2016 Consulta general sobre l'entrada en vigor i referència temporal de les oligacions de publicitat activa i necessitat d'elaborar la informació sol·licitada, 26/10/2016.

Dictamen núm. 7/2016 Consulta general sobre accés de les persones interessades a la informació continguda en un procediment adminstratiu en tràmit o obert, 30/11/2016.

Relació de tots els dictàmens emesos per la GAIP