Accessos directes:

Cercador global de l'AMB

Memòria de l'Agència de Transparència 2015-2019

Portada de la Memòria de l'Agència de Transparència 2015-2019

L'Agència de Transparència va ser creada en l'actual mandat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, com a conseqüència de la voluntat política del govern metropolità, i de l'entrada en vigor de la normativa de transparència estatal i catalana, amb la incorporació de nombroses obligacions afegides, que exigeixen un servei especialitzat, impulsor i garant del seu compliment. Aquesta normativa forma part de les polítiques de promoció de la integritat publica, el bon govern i la prevenció de la corrupció, que constitueix el paradigma actual de governança democràtica.

Els reptes que planteja aquest canvi no afecten sols a la concepció de l'administració publica, sinó també a les sinergies existents entre el sector públic i privat, tant pel que fa a la contractació publica i la gestió dels serveis d'interès general i universal, com a l'obligació de retiment de comptes inherent a les seves actuacions. En aquest sentit, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, a través de l'Agència de Transparència, ha estat i vol estar present en el disseny de models pioners i comparats de bones pràctiques en el bon govern i en la col·laboració públic-privada.

En aquests darrers tres anys i mig, la creació i dimensió de l'Agència, ha estat paral·lela a les diverses accions engegades i emmarcades en les quatre seccions: Transparència i dret d'accés, Publicitat activa i portal de transparència, Formació, avaluació i bon govern, i Codi ètic i registre de grups d'interès. L'àmbit d'actuació metropolità incorpora com a subjectes vinculats, també, les entitats vinculades i les prestadores de serveis. Això ha fet que la incorporació d'una visió de treball en xarxa, disseminada a través dels diversos enllaços de transparència, designats per entitats externes i àrees internes, hagi estat una metodologia de treball que ha optimitzat l'impuls de les actuacions de l'Agència.

No obstant, la dimensió dels recursos humans de l'Agència i la seva definició de servei transversal que depèn de la Presidenta directament, és clarament insuficient en relació a les tasques que li son pròpies i és necessari que per tal de seguir treballant amb criteris d'especialització, d'independència i d'eficiència, es procedeixi a una dotació de recursos suficient i a una definició d'organigrama on no es descarti la concepció d'entitat amb personalitat jurídica pròpia.

En la memòria que us presentem relativa al mandat actual, us volem oferir un detall sistematitzat i progressiu de les accions desenvolupades per l'Agència de Transparència. Esperem que us sigui una eina útil per conèixer i valorar l'actuació impulsada per aquest servei i els resultats assolits, però també per identificar els àmbits de millora i els reptes pendents que l'Àrea Metropolitana de Barcelona haurà d'afrontar durant la propera etapa en l'àmbit de la transparència, la integritat publica i el bon govern.

Gemma Calvet i Barot
Directora de l'Agència de Transparència

Memòria de l'Agència de Transparència 2015-2019