Accessos directes:

Cercador global de l'AMB

Memòria anual 2019

Portada de la Memòria de l'Agència de Transparència 2019

Quatre anys després de la seva creació, l'Agència de Transparència es configura com una eina de reforç de les polítiques d'integritat metropolitanes, al servei de l'Àrea Metropolitana, de les seves entitats vinculades, de les entitats prestadores de serveis i, especialment, de la ciutadania amb l'objecte d'implantar una administració sustentada en la transparència, la participació, la informació, la rendició de comptes i el bon govern, fomentant la reflexió crítica sobre les polítiques públiques i generant canvis en els processos de planificació i intervenció.

L'Agencia de Transparència, des del seu inici, ha sigut conscient de la importància d'un organisme intern de garantia tal com va ser concebut, i per això ha mantingut el criteri de la màxima independència funcional, amb criteris tècnics i jurídics, acompanyada pel Consell Assessor de transparència metropolitana, i a plena disposició de tots els grups metropolitans. En aquest segon mandat, iniciat el mes de juliol de 2019, hem procurat adaptar-nos als canvis d'organigrama, fent palesa la necessitat que tots els serveis de garantia d'integritat i transparència han de tenir una necessària consideració orgànica i funcional, per tal que la seva tasca sigui efectiva per a la millora organitzativa en les exigències de la Llei 19/2014.

El mandat 2015-2019 va constituir el període inicial de creació, d'assignació de recursos i definició de les funcions i els principis en els quals l'Agència de Transparència hauria de basar les seves actuacions. A més a més, aquest va ser el moment en el qual es van dissenyar i implantar la major part dels programes que havien de garantir el compliment de les obligacions establertes a la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. D'aquesta manera, durant aquell primer període, es van dissenyar i iniciar un ampli conjunt d'actuacions al voltant de cinc eixos estratègics i sobre els quals trobareu molta més informació en la memòria del mandat 2015-2019: dret d'accés, publicitat activa, formació continuada, sensibilització i foment a la recerca i integritat pública i bon govern. Aquestes actuacions es basaven en el treball en xarxa i en la col·laboració i la cooperació amb les altres administracions públiques, els òrgans de supervisió i garantia així com amb les institucions especialitzades en matèria de transparència, integritat i bon govern.

L'any 2019 i amb l'inici del nou mandat, s'inicia una nova etapa de consolidació de les funcions i programes que l'Agència de Transparència va iniciar en aquell primer període. Així, la creació de la Secció de Codi ètic i registre de grups d'interès, a finals de l'any 2018, ha permès donar embranzida i desplegar actuacions en aquesta matèria durant el darrer any. En particular, s'ha posat en marxa l'aplicació que té com a finalitat dur a terme el seguiment de les relacions amb els grups d'interès (SERGI) i mitjançant la qual es fan públiques les agendes dels alts càrrecs i del personal directiu de les administracions. En aquesta línia, també s'han desenvolupat les mesures necessàries per tal d'implantar una bústia ètica en l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Aquest instrument d'integritat institucional ha d'ajudar a detectar possibles males pràctiques o conflictes d'interès, i ha d'esdevenir un canal segur de comunicacions de queixes i denúncies que enforteixi la integritat metropolitana, garantint l'anonimat i la confidencialitat pertinents.

Un altre dels projectes de nova creació és el programa de seguiment del requeriment del compliment de les obligacions de transparència d'entitats perceptores de subvencions i ajuts públics provinents de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (SEREC), que coordina la secció de formació, avaluació i bon govern. Quant a la secció de transparència i dret d'accés, destaca la campanya de sensibilització i promoció del dret d'accés adreçada a tota la ciutadania del territori metropolità per tal d'implicar-la i involucrar-la en les actuacions de la institució. Per acabar, des de la secció de publicitat activa i portal de transparència, es va coordinar l'elaboració del document de resum del Programa Lorenzetti, d'intercanvi d'experiències i bones pràctiques de transparència, integritat pública, prevenció de la corrupció i bon govern, que va ser presentat a l'Oficina de Nacions Unides, el mes de juliol.

També l'Agencia està impulsant el suport qualitatiu, tècnic i d'acompanyament a tots aquells Ajuntaments metropolitans en el desenvolupament dels programes de transparència, retiment de comptes i bon govern.

En un moment en el qual l'avaluació de les polítiques públiques està prenent cada cop més protagonisme, la memòria que teniu a les mans pretén esdevenir un instrument de rendició de comptes que permeti fer balanç, detectar les fortaleses però també els reptes que l'Àrea Metropolitana de Barcelona haurà d'assolir properament per tal d'implantar una administració més transparent i oberta a la ciutadania.

La xarxa de més de 50 enllaços de transparència amb què compta l'Agència, tant en l'AMB com en les entitats vinculades, ha afavorit el desplegament del circuit del dret d'accés, la participació en la formació contínua i la coordinació amb el seguiment del Codi ètic dels alts càrrecs.

En definitiva, en moments on l'emergència de la pandèmia del COVID 19 ens ha obligat a tots a una reclusió domèstica, a un impuls de respostes més eficients i a posar l'eficiència en el servei i a les persones en el centre, considerem que la solidaritat, l'ètica en la cosa pública, la simplificació i transparència dels processos burocràtics hauria de poder generar un impuls en els canvis pel bon govern metropolità.

Seguim amb la necessitat constant de coordinació amb la Xarxa de governs locals, i les diverses administracions i institucions, tant a Catalunya, com estatals i internacionals.

Un agraïment especial en aquesta presentació, a tot l'equip de l'Agència amb especial a aquelles persones que s'han bolcat en defensar el servei i la seva utilitat, a tots els treballadors i treballadores de l'Àrea Metropolitana que ens donen suport constant en la coordinació i acompanyament, i a la ciutadania que amb els seus impostos ens permet tenir una feina al seu servei. Per últim, un agraïment als membres del Consell Metropolità integrat pels representants dels 36 Ajuntaments, ja que gràcies a la seva decisió i suport l'Agència, pot seguir oferint un servei tècnic en transparència, prevenció de la corrupció i bon govern metropolità.

Gemma Calvet i Barot
Directora de l'Agència de Transparència

Memòria anual de l'Agència de Transparència 2019