Els serveis de l'Agència

La nostra carta de serveis:

Els serveis de l'Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona són:
 1. Promoure i col·laborar de manera especialitzada en el compliment de les normes sobre transparència, dret d'accés i bon govern.
 2.  Coordinar totes les accions i iniciatives a la transparència, dret d'accés i bon govern tant internament com pel que fa a accions externes.
 3. Promoure la recerca i la formació permanent en transparència, dret d'accés i bon govern com a model metropolità de governança. Garantir l'especialització permanent en el tractament de la informació al Portal de Transparència i elaborar els materials amb criteris de llenguatge accessible, fàcil comprensió, màxima informació sota el principi de rendició de comptes.
 4. Gestionar el Portal de transparència en coordinació amb els serveis informàtics de la web corporativa.
 5. Proposar i col·laborar en l'elaboració de protocols i informes per al desenvolupament de la llei i especialment per garantir el dret d'accés a la informació.
 6. Vetllar pel compliment de les obligacions establertes per la Llei de transparència pel que fa als grups d'interès.
 7. Promoure la creació del Consell Assessor de transparència metropolitana.
 8. Promoure l'aprovació del codi de conducte d'alts càrrecs de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
 9. Promoure l'establiment d'indicadors de transparència i bon govern en els processos d'avaluació.
 10. Totes aquestes funcions es refereixen tant a l'Àrea Metropolitana de Barcelona com a les seves entitats vinculades.
Els Grups de treball faciliten la participació, el consens i l'apoderament: transparència horitzontal.

Es constituiran els següents grups de treball:
 • Regulació dels grups d'interès
 • Codi de conducta dels alts càrrecs
 • Determinació d'alts càrrecs i responsables de la Llei de transparència
 • Serveis d'interès general universal
 • Transparència i contractació pública
 • Protecció de dades personals
 • Conflicte d'interessos