Contractació pública

Informació sobre els contractes subscrits amb tercers per l'AMB per a l'execució d'obres, l'adquisició de béns i serveis, la gestió de serveis públics i, en general, per a la consecució de finalitats d'interès general. També es publica informació dels contractes menors.