Organigrama

Direcció de l'Àrea de Presidència
Guillem Espriu Avendaño
Gerència
Ramon M. Torra i Xicoy
Oficina tècnica
Xavier Tiana i Casablancas
Secretaria General
Marcel·lí Pons Duat
Intervenció
Joan Romagosa Rebulà
Tresoreria
Lluís Malavia Muñoz
Direcció de Serveis Generals
Antoni Novel i Cabré
Direcció de Serveis de l’Espai Públic
Albert Gassull Bustamante
Vicepresidència
Belén García Criado
Vicepresidència
Lluís Mijoler Martínez
Vicepresidència
Marc Giribet Gavara
Vicepresidència
Anna Pascual Roca