Pla de sostenibilitat

Estudis generats en cadascun dels sis eixos temàtics del Pla de Sostenibilitat de l'AMB (PSAMB), cartografia associada i seguiment de les diverses jornades de treball, els "Diàlegs del PSAMB".

Memòria i informes de seguiment