Presentació de factures electròniques e-FACT

Tornar

Des d'aquest tràmit podreu accedir a les bústies digitals del servei e-FACT on enviar les factures electròniques de l'AMB, els seus organismes, instituts i empreses públiques.

Estat:
En termini
Tema:
Administració AMB
Responsable AMB:
Direcció de Serveis Generals

Avís

Les factures dirigides a les Administracions públiques han de ser electròniques en virtut de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.

Descripció

L'e-FACT és el servei de les administracions públiques catalanes per a la recepció de les factures electròniques per part dels seus proveïdors. Es basa en un model que simplifica les relacions administració-proveïdor en els processos de facturació i que ofereix la possibilitat de treballar amb les diferents plataformes de mercat existents i evitar imposicions tecnològiques o organitzatives a emissors i receptors, tot garantint així el principi de neutralitat tecnològica.

Què es considera factura electrònica?
És el document electrònic que conté el mateix tipus d'informació que hi ha en una factura tradicional i que es transmet a través de mitjans electrònics. Té validesa legal quan duu una signatura electrònica avançada basada en un certificat digital reconegut que en garanteix l'autenticitat i la integritat.
Per conèixer els requisits de les factures i les obligacions legals per als emissors, consulteu quines són les obligacions en l'emissió de factures a Facturae.gob

A qui va dirigit

A qualsevol empresa proveïdora de l'AMB i dels seus organismes i instituts.

Requisits

El format electrònic per emetre factures electròniques a l'Administració és Facturae, segons l'Ordre PRE/2971/2007. Per generar les factures amb aquest format públic es disposa de diversos mecanismes:
www.facturae.es (a través de l'aplicació gratuïta Gestió de facturació electrònica que ofereix el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç).
www.b2brouter.net
www.hazteunafacturae.com

Mitjançant una interfície de facturació electrònica en local per a Microsoft Word 2007, 2010 o Microsoft Excel 2010 i que podeu descarregar-vos gratuïtament.

Normativa

Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.

Puja

Taxes

No n'hi ha.

Puja