Normativa

L'Àrea Metropolitana de Barcelona, com a ens local de caràcter territorial, té potestat normativa i reglamentària, així com tributària i tarifària, en l'àmbit de les seves competències, tal com estableix l'article 3 del Títol Preliminar de la Llei 31/2010 de l'AMB i d'acord amb les lleis autonòmiques i estatals que regulen el règim local.

En matèria hidràulica l'AMB aprova els reglaments que regulen el cicle integral de l'aigua (abastament, potabilització, distribució i sanejament); i l'abocament d'aigües residuals a la xarxa metropolitana de sanejament. També aprova ordenances fiscals per regular les taxes derivades dels serveis i activitats que presta com a administració.

Quant a residus, aprova reglaments sobre gestió i tractament de residus municipals i de gestió de runes d'enderrocs i altres construccions. També aprova ordenances fiscals per regular les taxes de tractament i disposició de residus municipals a les seves instal·lacions.

I com a autoritat ambiental, també s'encarrega d'elaborar informes i centralitzar la gestió de tràmits per obtenir autoritzacions i llicències de les activitats econòmiques al territori metropolità.

Normativa marc

A més de la normativa aprovada des de l'AMB per a les activitats vinculades al cicle de l'aigua, els residus i la sostenibilitat, aquestes també es desenvolupen d'acord amb un marc legislatiu de normes aprovades per altres institucions.

Relacionada amb el cicle de l'aigua

Relacionada amb els residus

Relacionada amb el medi ambient i la sostenibilitat


Webs de legislació estatal, autonòmica i local:

Normativa sobre règim local

Portal Jurídic de Catalunya

LEXCAT, web sobre legislació estatal

Cercador d'informació de diaris oficials CIDO (Diputació de Barcelona)