Taxa metropolitana de tractament de residus

La Taxa metropolitana de tractament i disposició de residus municipals (TMTR) és una taxa que contribueix a la correcta gestió i tractament dels residus municipals mitjançant les diferents instal·lacions i sistemes metropolitans de reciclatge, valorització, etc. d'acord amb la legislació vigent.

En concret, mitjançant aquesta taxa es finança la prestació dels serveis següents:

a) La prestació del servei metropolità de gestió de residus municipals de recepció obligatòria generats als domicilis particulars, que comprèn la coordinació i assistència de les recollides selectives i deixalleries dels municipis, i el tractament i la disposició final d'aquests residus municipals, d'acord amb el que estableix el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de residus.

b) La prestació per part de l'AMB dels serveis complementaris de gestió de residus municipals o industrials assimilables als municipals no generats a domicilis particulars, susceptibles de ser prestats pel sector privat ?autoritzat per a la prestació del servei en els termes previstos a la normativa vigent en matèria de residus?, que comprèn la coordinació i assistència de les recollides selectives i deixalleries dels municipis, i l'emmagatzematge, el tractament, el reciclatge, la valorització i la deposició del rebuig d'aquests residus municipals, d'acord amb el que estableix el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, que aprova el text refós de la Llei reguladora de residus.

La TMTR està regulada per l'Ordenança fiscal reguladora de les taxes metropolitanes de tractament i disposició de residus municipals, que aprova anualment el Consell Metropolità de l'AMB.

Ordenança fiscal de la TMTR

Qui l'ha de pagar?


Pel servei de gestió de residus municipals generats a domicilis particulars:

Són subjectes passius de la taxa, a títol de contribuents, les persones físiques i jurídiques i altres entitats de l'article 35 de la Llei general tributària, que tinguin la condició de productors o posseïdors de residus municipals generats als domicilis particulars beneficiaris del servei municipal de recollida de residus de recepció obligatòria, i que conseqüentment siguin també beneficiaris del servei metropolità, quan figuri al seu nom el contracte de subministrament domiciliari d'aigua potable.

Si el contribuent no és titular del contracte de subministrament domiciliari d'aigua potable, tindrà la consideració de subjecte passiu, en concepte de substitut, el propietari de l'immoble.

Pel servei de gestió de residus municipals o assimilables als municipals no generats a domicilis particulars:

Són subjectes passius de la taxa, a títol de contribuents, les persones físiques i jurídiques i altres entitats de l'article 35 de la Llei general tributària, que tinguin la condició de productors o posseïdors de residus municipals o industrials assimilables a municipals no generats a domicilis particulars beneficiaris del servei municipal de recollida de residus municipals i industrials assimilables als municipals, i que conseqüentment siguin també beneficiaris del servei metropolità, quan figuri al seu nom el contracte de subministrament domiciliari d'aigua potable i sol·licitin la prestació del servei o en resultin especialment beneficiades o afectades.


Puja
Forma de pagament

Pagament mitjançant les entitats subministradores d'aigua potable

Segons l'ordenança fiscal, les entitats subministradores d'aigua potable incorporaran a la factura del servei que presten la quota de la taxa corresponent, com a concepte independent del consum d'aigua.

Pagament mitjançant autoliquidació

Els subjectes passius no acollits al règim de compliment de les seves obligacions a través de les companyies subministradores d'aigua han de:

 1. Donar-se d'alta en el registre de subjectes passius no acollits al sistema de gestió d'aquesta taxa a través de la factura de l'aigua, presentant sol·licitud de desvinculació. Aquesta declaració d'alta tindrà efecte en els períodes successius si el subjecte passiu no sol·licita acollir-se al sistema de gestió a través de la factura de l'aigua.
 2. Presentar autoliquidació dintre del termini comprès entre l'1 de maig i el 30 de juny següents a cada meritació, o dintre dels 30 dies hàbils següents a la meritació si aquesta és posterior a l'1 de gener. A aquests efectes, l'AMB remet per correu un document cobrador que és apte i suficient per, una vegada signat, utilitzar com imprès d'autoliquidació, i realitzar l'ingrés a l'entitat col·laboradora. En cas de pèrdua, els subjectes passius en poden obtenir un duplicat a la Tresoreria de l'AMB.
AVÍS

Els subjectes passius que contractin de nou el subministrament d'aigua es consideraran acollits al sistema de gestió de la taxa a través de la factura de l'aigua. En tots els casos, la desvinculació d'aquest sistema de gestió es produirà, prèvia petició, l'exercici següent. De la mateixa manera, la vinculació al sistema de compliment d'obligacions mitjançant les companyies subministradores es produeix amb efecte l'exercici següent en què ho sol·liciti l'obligat.

L'autoliquidació anirà en tot cas acompanyada de l'ingrés a través de les entitats col·laboradores que s'indicaran a l'instrument cobrador enviat al subjecte passiu, al qual es fa referència al punt 2, i en els edictes i anuncis del període cobrador que es publiquin.

L'autoliquidació s'ha de presentar a l'entitat col·laboradora i s'hi han d'adjuntar els rebuts corresponents a l'abastament domiciliari d'aigua potable corresponents als dotze mesos transcorreguts fins el dia 30 de setembre anterior a la meritació, així com si escau els rebuts que justifiquen les deduccions practicades en la quota anual autoliquidada.


Veure tràmit del pagament mitjançant autoliquidació de la TMTR

 


Puja
Tarifes de la taxa

Les tarifes i criteris d'aquesta taxa es determinen a partir de dues possibilitats:

 • El subjecte passiu paga la taxa per rebre el servei de gestió de residus municipals generats a domicilis particulars.
 • El subjecte passiu paga la taxa per rebre el servei de gestió de residus municipals o assimilables als municipals no generats a domicilis particulars.
 • Pel servei de gestió de residus municipals generats a domicilis particulars

  A. Subjectes passius que siguin titulars de contractes de subministrament d'aigua per ús domèstic destinats a domicilis particulars:

  a)    Habitatges de tipus A i B-C o el seu equivalent segons diàmetre:

  -    fins a un consum (finestra consum) de 6 metres cúbics al mes: D11
  -    per a un consum de més de 6 metres cúbics i fins a 12: D12
  -    per a un consum de més de 12 metres cúbics i fins a 18: D13
  -    per a un consum de més de 18 metres cúbics: D14

  b)    Habitatges de tipus D-E o el seu equivalent segons diàmetre:

  -    fins a un consum de 6 metres cúbics al mes: D21
  -    per a un consum de més de 6 metres cúbics i fins a 12: D22
  -    per a un consum de més de 12 metres cúbics i fins a 18: D23
  -    per a un consum de més de 18 metres cúbics: D24

  c) Habitatges de tipus F-G-H-I o el seu equivalent segons diàmetre:

  -    fins a un consum de 6 metres cúbics al mes:  D31
  -    per a un consum de més de 6 metres cúbics i fins a 12: D32
  -    per a un consum de més de 12 metres cúbics i fins a 18: D33
  -    per a un consum de més de 18 metres cúbics: D34

  Els tipus d'habitatges corresponen als definits al Reglament del servei metropolità del cicle integral de l'aigua.

  B. Per als subjectes passius que disposin del servei de subministrament domiciliari d'aigua per mitjà d'aforament i per aquells que tenen contractat el subministrament per a serveis comunitaris, destinats a domicilis particulars, la tarifa és la mateixa que, a l'apartat A) es fixa per als habitatges de tipus A i B-C, en funció del cabal contractat.

  En els supòsits d'edificis d'habitatges amb aforament general o comptador general, s'aplicaran tantes quotes com habitatges hi hagi, una vegada calculat el consum mitjà mensual per habitatge objecte de subministrament.

 • Pel servei de gestió de residus municipals o assimilables no generats a domicilis particulars

  Les tarifes d'aquesta taxa es fixen en funció de les fraccions de residus generades per cada activitat, segons la següent classificació d'establiments i locals, a les quals s'aplicarà el corresponent coeficient en funció de les fraccions de residus generades:
   

  • GRUP A. Generadors de rebuig. Tarifa C1A (coeficient 1,00)

  Totes aquelles activitats no detallades en els grups de B a F.
   

  • GRUP B. Generadors de rebuig i cartró. Tarifa C1B (coeficient 1,25)

  Comerç majorista de productes tèxtils:613
  Comerç minorista de tèxtils, pell i calçat: 651
  Farmàcies i venda de perfumeria i cosmètica: 652
  Comerç minorista d'articles per a la llar i construcció:653
  Comerç minorista de vehicles i combustibles: 654.2- 654.5- 655
  Comerç minorista de vins i begudes: 645
  Estancs, loteries: 646.- 982.1
  Comerç minorista de béns usats: 656
  Altres comerços minoristes: 659 (excepte 659.7)
  Serveis telefònics i altres: 761
  Instal·lacions i muntatges: 504
  Acabats d'obra: 501.3- 505
  Salons de bellesa i estètica: 972
  Editorials i arts gràfiques: 474-476
   

  • GRUP C. Generadors de rebuig i paper. Tarifa C1C (coeficient 1,50)

  Serveis financers: 811-812-819-831
  Entitats d'assegurances: 821-822-823-832
  Serveis de promoció immobiliària: 833
  Serveis de gestió de propietat immobiliària: 834
  Agències de viatges: 755
  Serveis de publicitat i rel. públiques: 844-845-846
  Serveis fotogràfics i fotocopiadores: 973.1-493
  Consultoris mèdics: 942.1-942.9-943-944
  Clíniques veterinàries: 945
  Serveis jurídics, tècnics, comptables: 841-842-843
  Serveis administratius: 849-847
  Biblioteques i museus: 966
  Centres d'ensenyament sense menjador: 931.3-932-933
  Centres i organismes oficials
  Ràdio, televisió i telecomunicacions: 964-769
   

  • GRUP D. Generadors de rebuig, envasos i/o vidre. Tarifa C1D (coeficient 1,75)

  Espectacles teatrals, musicals i taurins: 965.1-965.2- 965.5
  Sales de ball i discoteques: 969.1
  Activitats de joc, recreatives: 969.2- 969.3- 969.4- 969.5- 969.6- 981
  Instal·lacions esportives, gimnasos    968.1- 967.1- 942.2
  Cinemes: 963.1
  Bars, cafeteries, gelateries, orxateries: 672- 673- 674- 675- 676
  Altres allotjament: 684- 685- 686- 687
   

  • GRUP E. Generadors d'orgànica, rebuig i cartró. Tarifa C1E (coeficient 2,25)

  Comerç minorista de productes alimentaris: 641-642-643-644-647
  Comerç minorista de flors, plantes: 659.7
  Supermercats i similars: 661.1-661.2-661.3-662.1-662.2
   

  • GRUP F. Generadors d'orgànica, rebuig, paper, cartró, envasos i vidre. Tarifa C1F (coeficient 3,50)

  Hotels: 681-682-683
  Restaurants i càterings: 671-677
  Hospitals i centres sanitaris: 941.1-941.2
  Assistència i serveis socials en centres residencials: 951
  Col·legis majors i residències d'estudiants:935.1-935.2
  Centres d'ensenyament amb menjador: 931.1-931.2-931.4-931.5

  A les activitats del grup F, a més del coeficient en funció de les fraccions de residus generades previst a l'apartat 1 d'aquest article i al coeficient municipal previst a l'article 12, se'ls aplicarà el següent coeficient multiplicador:

  - fins a un consum de 25 metres cúbics al mes (tarifa CF1): 1,00
  - per a un consum de més de 25 metres cúbics i fins a 50 (tarifa CF2): 1,50
  - per a un consum de més de 50 metres cúbics i fins a 100 (tarifa CF3): 2,00
  - per a un consum de més de 100 metres cúbics i fins a 500 (tarifa CF4): 2,50
  - per a un consum de més de 500 metres cúbics (tarifa CF5): 3,00


Puja
Reduccions

Existeixen diferents reduccions aplicables als subjectes passius, tant per al servei de gestió de residus municipals generats a domicilis particulars com per al servei de gestió de residus municipals o assimilables als municipals no generats a domicilis particulars.

 • Pel servei de gestió de residus municipals generats a domicilis particulars

  • Els subjectes passius que tinguin reconegut el benefici de la facturació especial del servei de subministrament domiciliari d'aigua potable per a habitatges en els quals convisquin el nombre de persones previst al Reglament del servei metropolità del cicle integral de l'aigua, gaudiran d'una bonificació del 5 % de la quota de la taxa per cada persona addicional. Per gaudir d'aquesta bonificació cal haver obtingut la corresponent ampliació de trams del cànon de l'aigua per part de l'ACA.

  També es pot gaudir d'una bonificació del 5 % de la quota per cada persona de la llar amb un grau de disminució igual o superior al 75 % de discapacitat o amb un nivell III de grau de dependència, reconegut per resolució de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials.

  En cap cas la quota que s'aplica per habitatge pot ser inferior a la corresponent a un consum de fins a 6 metres cúbics al mes del tipus de subministrament contractat.

  Per obtenir aquesta facturació especial cal que alguna de les persones que conviuen a l'habitatge sigui titular del contracte. Quan no es compleixi aquest requisit, cal regularitzar la situació contractual amb l'entitat subministradora.

  • Gaudeixen d'una bonificació del 50 % de la quota de la taxa aquells contribuents que siguin titulars de contractes de subministrament d'aigua per ús domèstic destinats a domicilis particulars, que tinguin seixanta anys o més i que acreditin que són pensionistes del sistema de la Seguretat Social per jubilació, incapacitat permanent o viduïtat, i que percebin la pensió mínima per qualsevol d'aquests conceptes. També hi tenen dret els subjectes passius que acreditin que pertanyen a una unitat familiar en què tots els membres es troben en situació d'atur. Per gaudir d'aquesta bonificació ha de ser beneficiaris del cànon social de l'Agència Catalana de l'Aigua.

  Bonificació per bones pràctiques

  • Podran aplicar-se reduccions de fins al 25 % a els contribuents que estableixin programes específics per incentivar la minimització, la recollida selectiva o altres mesures dirigides a la millora de la gestió dels residus. La quantificació de la bonificació s'estableix amb criteris mesurables.

  Dins d'aquest 25 %, fins a un 14 % serà en funció de l'ús de les deixalleries durant l'exercici, tant fixes com mòbils, d'acord amb el següent barem:

   

   

  Ús de les deixalleries Bonificació
  De 0 a 1 vegada 0 %
  2 vegades 1 %
  3 vegades 2 %
  4 vegades 3 %
  5 vegades 4 %
  6 vegades 5 %
  7 vegades 6 %
  8 vegades 7 %
  9 vegades 8 %
  10 vegades 9 %
  11 vegades 10 %
  12 vegades 11 %
  13 vegades 12 %
  14 vegades 13 %
  15 o més vegades 14 %


  Un cop finalitzat l'exercici, s'aprovarà una relació per a l'aplicació de les reduccions als contribuents en funció de l'ús que hagin fet de les deixalleries, i es procedirà a abonar l'import resultant de la bonificació. Si el subjecte passiu està acollit a la modalitat de gestió de la taxa mitjançant les entitats subministradores d'aigua potable s'abonarà mitjançant la factura de l'aigua, mentre que si no hi està s'abonarà en la primera autoliquidació de la taxa.

   

   

 • Pel servei de gestió de residus municipals o assimilables als municipals no generats a domicilis particulars
  • Es poden aplicar reduccions de fins al 25 % a aquells contribuents que estableixin programes específics per incentivar la minimització, la recollida selectiva o altres mesures dirigides a la millora de la gestió dels residus. La quantificació de la bonificació és establerta per criteris mesurables.
  • Les associacions de veïns, organitzacions no governamentals declarades d'interès públic, fundacions declarades d'interès públic, partits polítics, organitzacions sindicals, entitats religioses i organismes públics d'investigació que no realitzin cap de les activitats relacionades a l'article 10.1. de l'Ordenança fiscal gaudiran d'una bonificació del 50 % en la quota de la seva la tarifa CA.
  • En els locals on el subjecte passiu pugui acreditar que no existeix cap activitat s'aplicarà la tarifa CA amb una bonificació del 50 % en la seva quota.
  • Les activitats de temporada degudament justificades gaudiran d'una bonificació del 50 % de la quota corresponent, sempre que l'activitat esmentada sigui exercida durant un període màxim de sis mesos.

Puja
Atenció al contribuent

Oficina d'Atenció al Contribuent de l'AMB (per a qüestions referides a la TMTR fora del rebut de l'aigua):

93 506 97 81

informaciotributaria@amb.cat
Cita prèvia per a tramitació presencial

 • Participació ciutadana i drets del contribuent

  Participació dels ciutadans

  En qualsevol moment podeu adreçar els suggeriments o les queixes que ens vulgueu fer arribar en relació amb els serveis que prestem.

  L'entitat recull la vostra opinió sobre els serveis que ofereix amb l'objectiu d'acostar-nos a les vostres necessitats i millorar dia rere dia la qualitat en la prestació dels serveis tributaris.

  Drets del contribuent

  Els drets i les garanties dels contribuents han quedat inclosos en l'article 34 de la nova Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

  Llei general tributària:
  Article 34. Drets i garanties dels obligats tributaris

  BOE núm. 302, de 18 de desembre del 2003, i al BOE, suplement català núm. 1, de l'1 de gener del 2004


Puja
Preguntes freqüents

El 2021 s'ha modificat la TMTR. La tarifa domèstica de la TMTR es revisa anualment i s'estableix d'acord amb els criteris següents:

 • Tipus d'habitatge:
  • Tarifa D1: Habitatges de tipus A i B-C o el seu equivalent segons diàmetre del comptador.
  • Tarifa D2: Habitatges de tipus D-E o el seu equivalent segons diàmetre del comptador.
  • Tarifa D3: Habitatges de tipus F-G-H-I o el seu equivalent segons diàmetre del comptador.
 • Tram de consum:
  • Tram 1: Fins a un consum de 6 metres cúbics al mes.
  • Tram 2: Per a un consum de més de 6 metres cúbics i fins a 12 al mes.
  • Tram 3: Per a un consum de més de 12 metres cúbics i fins a 18 al mes.
  • Tram 4: Per a un consum de més de 18 metres cúbics al mes.

L'Ordenança reguladora de la TMTR indica en l'article 5.2. que per establir la tarifa de la taxa, s'entendrà per "consum" la facturació mensual mitjana del subministrament domiciliari d'aigua durant els dotze mesos transcorreguts fins al 30 de setembre de l'exercici anterior a la meritació de la taxa.

Per exemple:

El consum mitjà durant el període que va des de l'1/10/2019 al 30/9/2020 serveix per calcular la TMTR que s'aplicarà durant tot l'any 2021. Això vol dir que si durant aquest període el consum mitjà d'aigua ha augmentat fins a canviar de tram, la taxa també augmentarà l'any 2021, i si s'ha reduït el consum mitjà d'aigua fins a canviar de tram, la taxa també disminuirà.


Puja