Mostres analitzades

El laboratori de l'AMB analitza paràmetres químics, físics i biològics d'aigües superficials, subterrànies, litorals i residuals. Les mostres analitzades ofereixen indicadors sobre com han evolucionat els controls analítics relacionats amb el cicle de l'aigua, i el nombre de mostres anual segons el client que les demana.

Gràfic Anàlisis realitzades segons tipus de mostra


Gràfic Anàlisis realitzades segons client