Projectes de recerca

El laboratori de l'AMB participa en diversos projectes de recerca amb l'objectiu de millorar la qualitat mediambiental dels espais naturals del territori metropolità. Al laboratori s'hi analitzen mostres ambientals per mesurar els nivells de pol·lució i, posteriorment, en col·laboració amb altres organismes i administracions, trobar maneres de prevenir-la i eliminar-la.

Projecte LIFE-WIRE
El Laboratori de l'AMB participa en un nou projecte LIFE anomenat LIFE-WIRE, que porta per títol "Water cycle efficiency improvement by boosting industrial water reuse" i  té per objectiu impulsar la utilització de l'aigua regenerada per a usos industrials.

A la sortida del terciari de la EDAR del Prat s'ha instal.lat una planta pilot amb diferents tecnologies d'avantguarda com la Ultrafiltració (UF), Material nanoestructurat de carboni (CNM) i Osmosi inversa  (RO)  de manera que es poden combinar entre elles per estudiar les millores en la qualitat de l'aigua en cada cas.

Els resultats han de permetre avaluar la manera més eficient d'obtenir aigua de la qualitat desitjada, en particular per a usos de la indústria química, de recobriments electrolítics i d'eliminació de residus líquids.

Participen en el projecte:

CETaqua, que actua com a  coordinador
ARCHROMA Iberica SA,
Ecologica Iberica y Mediterranea (ECOIMSA)
Tratamientos y acabados por cataforesis (TACSA)
Aigües de Barcelona (Empresa metropolitana de gestió del cicle integral de l'aigua)

I el Laboratori de l'AMB.
Projecte LIFE + ENSAT


Recàrrega artifcial de l'aqüífer del Llobregat i millores a les basses de Sant Vicenç dels Horts.
El riu Llobregat és la principal font de subministrament d'aigua de l'àrea metropolitana de Barcelona i el seu aqüífer n'és la principal reserva. La sobreexplotació dels recursos subterranis i les sequeres han donat lloc a l'aparició de símptomes indicatius de desequilibri hídric que afecten el sistema hidrològic i l'ecosistema natural de la zona.

D'altra banda, la progressiva impermeabilització del sòl a causa de les infraestructures construïdes fa cada vegada més difícil la recàrrega natural de l'aqüífer. La recàrrega controlada d'aqüífers és un mètode de gestió hídrica necessari per restablir l'equilibri natural de la zona i per això s'han creat les basses de Sant Vicenç els Horts.

La recàrrega artificial per infiltració a través del sòl ja produeix una millora en la qualitat de l'aigua de recàrrega, però per aconseguir una millora addicional, el Projecte LIFE+ENSAT ha estudiat l'efecte de la introducció d'una capa de substrat orgànic que afavoreixi la degradació de contaminants.

S'han realitzat 19 campanyes de mostreig. En total, el laboratori de l'AMB ha analitzat 215 mostres amb més de 3.000 resultats processats.

El projecte s'ha dut a terme en col·laboració amb Cetaqua, l'Agència Catalana de l'Aigua i l'IDÆA-CSIC. 

Web del projecte Life ENSAT

Informe divulgatiu

Informe final: avaluació de l'eficiència de la capa reactiva segons els paràmetres físics químics.
Qualitat bacteriològica
Operària recollint mostres de sorra

L'estudi sobre la qualitat de la sorra de les platges metropolitanes, entre 2013-2016, s'emprèn amb l'objectiu de determinar l'efecte de les tasques de neteja de la sorra, no només en l'aspecte visual, sinó a partir d'indicadors microbiològics.

Es conclou que E.Coli és un bon indicador de l'eficàcia dels treballs de neteja. Més del 95% de les sorres presenten una qualitat òptima o bona

Presentació del projecte de control de la qualitat de la sorra