Serveis d'anàlisi

El laboratori duu a terme l'anàlisi de mostres ambientals per als serveis de l'AMB que ho requereixin. Així mateix, mitjançant una llista de preus públics, ofereix els seus serveis a clients externs, com ara ajuntaments, entitats ambientals de control (EAC) o particulars interessats.

mostres

 

 

 


El tipus de mostres analitzades és molt divers. Inclou aigües residuals i regenerades, mostres de pous, lixiviats dels dipòsits controlats de residus, sorres de les platges, residus sòlids i contaminants atmosfèrics, tant de l'aire ambiental com de focus d'emissió.

 

 

 

Aigües

El laboratori analitza paràmetres químics, físics i biològics d'aigües superficials, subterrànies, litorals i residuals. Les analítiques s'adapten al tipus d'aigua i al seu ús posterior en funció de les exigències legals corresponents.

En aplicació del Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals, el laboratori analitza les mostres provinents de les inspeccions a indústries i dels controls d'abocaments efectuats pel Servei de Sanejament i Inspecció de l’AMB.

A més de contribuir al control d'abocaments, les analítiques que duu a terme el laboratori serveixen per determinar el cànon de sanejament (l'impost que grava la producció d'aigües residuals) i per emetre dictàmens sobre el funcionament de les instal·lacions de depuració. El laboratori també s'ha especialitzat en l'anàlisi de la contaminació d'aigües subterrànies i dels lixiviats originats en plantes de tractament de residus sòlids.

D'altra banda, la Directiva marc de l'aigua de la UE (2000/60/CE) exigeix una rigorosa mesura de la qualitat dels sistemes aquàtics i dóna especial importància a la reducció progressiva de l'abocament de substàncies perilloses al medi aquàtic. En aquest sentit, el laboratori analitza no només els contaminants fisicoquímics tradicionals, sinó també els contaminants prioritaris que representen un perill potencial a llarg termini per a la vida aquàtica, com són els metalls pesants o els pesticides, entre d'altres.

Residus i sòls

El laboratori està especialitzat en la vigilància d'instal·lacions per a la gestió de residus. Analitza els paràmetres químics i físics de mostres de residus i sòl d'aquestes instal·lacions.

Les mostres de sòl analitzades provenen de dipòsits controlats de residus sòlids, plantes de recuperació i vessaments accidentals de substàncies tòxiques (benzines, fuel, dissolvents, etc.).

L'anàlisi del sòl es combina sovint amb l'estudi de les aigües freàtiques i la caracterització dels residus per tenir un coneixement millor dels efectes sobre el medi. D'altra banda, el laboratori té establert un protocol d'anàlisi per a la determinació de la qualitat microbiològica de les sorres de les platges metropolitanes.

Mostres d'aire

El laboratori de l'AMB duu a terme l'anàlisi de contaminants atmosfèrics per a diverses xarxes de vigilància de la contaminació atmosfèrica.

Disposa d'una sala climatitzada amb control de la temperatura i la humitat, específicament preparada per determinar partícules atmosfèriques en suspensió, amb balances d'alta resolució aptes per pesar filtres de tot tipus de captadors (d'alt, mitjà i baix volum).

Està equipat amb tots els instruments necessaris per a l'anàlisi de contaminants atmosfèrics de mostres captades en immissió i emissió: metalls com el plom, el cadmi, l'arsènic o el níquel, i compostos orgànics volàtils (COV) com el benzè, el clorur de metilè o el sulfur de carboni. També disposa de procediments d'anàlisi de mostres de gasos captats en emissió (SO2, NH3, N2S, HCl...) i en immissió, incloent-hi mostres de captació passiva per SO2, O3, NO2 o benzè.

Sol·licitud de pressupost

Per encarregar una analítica cal omplir el formulari de sol·licitud de pressupost i enviar-lo a laboratori@amb.cat

Tramitació de la sol·licitud de pressupost