Energia metropolitana

Placa solar per darrera

L'AMB té l'objectiu de convertir-se en un referent energètic i garantir subministraments segurs, assequibles i de baix impacte. Davant de la situació d'emergència climàtica, les polítiques energètiques metropolitanes actuaran en dos fronts: reduir el consum energètic i generar més enregia renovable de manera local.

Quin és el model d'energia futur en el qual treballa l'AMB?
  1. Energia més renovable i descentralitzada per evitar externalitats ambientals negatives i millorar, així, la sobirania energètica
  2. Electrificada, per descarbonitzar el sistema energètic i minimitzar-ne la petjada de carboni. Que permeti la instal·lació intensiva de renovables.
  3. Una energia més democràtica. Per fer-ho caldrà fer servir la transició energètica com a palanca de canvi social on les persones tinguin un paper actiu.
En suma, des de l'AMB s'aposta per una nova cultura energètica que treballi cap al decreixement, l'eficiència energètica en edificis i el canvi modal en el transport.
Consum
El consum energètic actual es distribueix en cinc sectors: transport, ajuntaments, domèstic, terciari i industrial. L'àmbit d'actuació de l'AMB se centra en els de transport, domèstic i ajuntaments, que representen un 56,50 % del total. En el transport es treballa per impulsar desplaçaments electrificats que no generen impacte de carboni. De cara als ajuntaments, dins de la iniciativa "Ajuntaments 100 % renovables", es vol aconseguir una reducció del consum del 50 % per a l'any 2030. Finalment, en l'àmbit domèstic s'està apostant per activar les comunitats energètiques, seguint les directives europees de centrar la política en la ciutadania. 

Gràfic Sectors de consum energètic


El consum d'energia a l'AMB s'ha reduït des del 2005, i ha passat de més de 58.000 GWh a una mica menys de 46.000 GWh. La reducció més notable amb diferència ha estat en el sector industrial.

Gràfic Evolució del consum energètic 2005-2015


Per fonts energètiques, l'electricitat és la que produeix més emissions de CO2, seguida de molt a prop pels combustibles líquids.

Gràfic Distribució per fonts energètiques de les emissions derivades del consums energètics (2015)


Pel que fa a la procedència de l'energia elèctrica que es consumeix a l'àrea metropolitana, és a dir la cobertura de consum elèctric, un 61 % prové de l'exterior del territori. Això vol dir, a partir del mix energètic català, que majoritàriament aquesta energia elèctrica exògena és nuclear. Pel que fa a les fonts endògenes, més d'un 6 % del consum elèctric és d'origen renovable i es produeix en territori metropolità.

Gràfic Distribució de la cobertura del consum elèctric a l'AMB al 2014 (14.591 GWh)


Gràfic Generació elèctrica 2014
Potencial d'energia renovable
Per tal de tirar endavant la trancisió energètica des de l'AMB s'han identificat diverses fonts de producció d'energia renovable:
  • Energia solar: les tecnologies de generació solar converteixen energia dels rajos del sol en electricitat. Es poden convertir en calor mitjançant les plaques solars tèrmiques o en energia elèctrica a través de plaques solars fotovoltaiques.
  • Energia eòlica: l'energia eòlica és una font neta i abundant d'energia renovable. Les turbines s'acostumen a configurar en granges eòliques i són garantia de creixement, ja que creen ocupació a llarg termini.
  • Biomassa: la biomassa és matèria orgànica d'origen vegetal, com arbres o restes d'agricultura que es poden utilitzar per generar escalfor o electricitat. Actualment és la font d'energia renovable més utilitzada i permet equilibrar les altres fonts renovables.
  • Hidroelèctrica, biocombustibles, cogeneració: aquestes estratègies també formen part de la trancisió energètica però o bé no són implementables a l'AMB o no bé són prioritàries.